အၾကင္လင္မယားျဖစ္ရျခင္းအေျခခံအေၾကာင္းရင္း(၂)မ်ိဳး

အၾကင္လင္မယားျဖစ္ရျခင္းအေျခခံအေၾကာင္းရင္း(၂)မ်ိဳး

======================================
(၁) ပုဗၺသႏၷဝါသ
ေရွ႕ဘဝ ၊ ဘဝ မွ လင္မယားျဖစ္ခဲ့ရဖူးေသာေၾကာင့္ လင္မယားျဖစ္ရ၏ ။
(၂)ယခုဘဝတြင္ တစ္ဦး၏အက်ိဳးကို တစ္ဦးက ေစတနာအျပည့္နွင့္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးျခင္း ေၾကာင့္ လင္မယားျဖစ္ရ၏ ။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီတဲ့ အၾကင္လင္မယားျဖစ္ပါက

သမၼသဒၶါ ■ သဒၵါတရားခ်င္းတူညီ ■

သမသီလာ ■ အက်င့္ခ်င္းလည္းတူညီ ■

သမစာဂါ ■ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈခ်င္းလည္း တူညီ ■

သမပညာ ■ အယူအဆ ၊ အေတြးအေခၚ ၊ ပညာခ်င္းလည္း တူညီ ■

မည္ဆိုပါက ဤ လင္မယား သည္ ယခု ဘဝတြင္ ကြဲကြာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ယခုလက္ရွိဘဝတြင္သာမက ေနာက္ဘဝဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္

(၁) အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ျခင္း၊

(၂) ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာ ေနထိုင္ရျခင္း၊

(၃) ရန္သူမ်ား မႏွိပ္စက္နိုင္ျခင္း၊

(၄) မွန္ကန္ေသာ တရားကို က်င့္ၾကံနိုင္ျခင္း၊

စသည့္အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိနိုင္ေပသည္ဟု ဘုရားရွင္ က ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့ေပသည္။