ဇြန္၊ ဇူလိုင္လား ” ၊ ” ဂၽြန္၊ ဂ်ဴလိုင္လား

ဇြန္၊ ဇူလိုင္လား ” ၊ ” ဂၽြန္၊ ဂ်ဴလိုင္လား

(ေမာင္သာႏိုး)

Desh ဆိုတာ – ေဒသ

ဥပမာ –

Bengladesh – ဘဂၤလားေဒသလို႔ ဆိုရမယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လို႔ ဘာသာမျပန္ရဘူး။

ေရာမအကၡရာ Siha, Sinha, Singha – သီဟ

ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕အမည္ Singh ကို ဆင္းလို႔ ဘာသာမျပန္ရဘူး။ သီဟလို႔ ဘာသာ ျပန္ရတယ္။

Singha Beer သည္လည္း ဆင္းဂါး ဘီယာမဟုတ္ဘူး။ သီဟ ဘီယာ ျဖစ္ရမယ္။

Singapore ဆိုတာ Singapura ျဖစ္လို႔ သႎဟပူရ သို႔မဟုတ္ သီဟပူရ လို႔ ေရးရမယ္။

နတ္သား နတ္သမီးေတြ ေနထိုင္တဲ့ေနရာကို ပါဠိလို ဝိမာနလို႔ ေခၚတယ္။

ေရာမအကၡရာနဲ႔ ေရးရင္ Vimana ၊ ျမန္မာ မွာ “ဝ” က “ဗ” လို႔ ေျပာင္းသြားၿပီး ဗိမၼာန္ျဖစ္သြားတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ဘဂၤလေဒသက ေလယာဥ္ ကုမၸဏီေထာင္ေတာ့ ဝိမာန အမည္ကို ယူခဲ့ၾကတာ၊ ျမန္မာမွာလို V ကို B ေျပာင္းၿပီး Biman လို႔ ေခၚၾကတယ္။

ျမန္မာလိုဆိုရင္ ဗိမၼာန္ ပဲ။ ဒါကို ဘီမန္း ေရးရင္ မွားျပီ။

ေရွးျမန္မာႀကီးေတြဟာ Europe ရဲ႕ မူရင္းက Europa ဆိုတာ သိတာမို႔ ဥေရာပလို႔ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ျမန္မာလို ယူးရုပ္လို႔ မသံုးခဲ့ၾကဘူး။

အလားတူ Rome ရဲ႕ မူရင္းက Roma မို႔ ေရာမလို႔ ေရးခဲ့၊ သံုးခဲ့ၾကတယ္၊ ရုမ္းလို႔ မသံုးခဲ့ၾကဘူး။ ဒါကို ယူးရုပ္လို႔ ရုမ္းလို႔ သံုးေနၾကရင္ လြဲၿပီ။

ဒီသေဘာကို ယူတာေတြထဲ Antartica ကို အႏၲာတိကလို႔ ျမန္မာမႈ ျပဳအပ္တယ္။ Romantika ကို ေရာမႏၲိကလို႔ ျမန္မာမႈ ျပဳရမယ္။ အဂၤလိပ္ကို ဆရာတင္ျပီး အန္တာတစ္၊ ရိုမန္းတစ္ မလုပ္သင့္ဘူး။

အထူးသျဖင့္ ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ား ပညာသားပါပါ အကၡရာဖလွယ္ထားခဲ့ၾကတဲ့ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေမရိက၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ အဂၤလန္၊ တူရကီ စတာေတြကို လူတတ္ႀကီးလုပ္ၿပီး ေအးရွား၊ အက္ဖရိက၊ အမဲရီးကား၊ ေအာ္စေတးလီယား၊ ဘရစ္တိန္၊ အင္ဂလင္၊ တာကီ စသျဖင့္ မျပင္သင့္ဘူး။

အေမရိကန္က သာသနာျပဳဖို႔ ေရာက္လာတဲ့ ဆရာယုဒသန္ဟာ ျမန္မာႀကီးေတြရဲ႕ ဒီအက်င့္ကို သြားၿပီး ေတြ႔ခဲ့ပံု ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာစကားသင္ၿပီး ခရစ္ယာန္အမည္ေတြကို ဗမာလိုခ်ေရးတဲ့အခါ အဂၤလိပ္စကားကို မလိုက္၊ မူရင္း ေဟျဗဲေဟသလအတိုင္းသာ ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ေတာ့တယ္။

ဂ်ီးဆပ္စ္ မဟုတ္၊ ေယရႈ။

ခရိုက္စ္တ္ မဟုတ္၊ ခရစ္ေတာ္။

မက္သယူး မဟုတ္၊ မႆဲ။

သူ႔နာမည္ကိုေတာင္ ဂ်ပ္ဒ္ဆန္လို႔ မေရးဘဲ ယုဒသန္ လို႔ လုပ္ပစ္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုနည္းနဲ႔ ကမ႓ာ့ျပကၡဒိန္ရဲ႕လေတြဟာ ျမန္မာ ဘာသာစကားထဲ ေရာက္လာခဲ့ၾကတာပဲ။

ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္၊ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ။

ဒီသေဘာကို နားမလည္တဲ့သူေတြက ဒီလအမည္ေတြဟာ အဂၤလိပ္အေခၚအေဝၚကို မပီကလာ ပီကလာနဲ႔ တုပ ေခၚထားတာလို႔ အမွတ္မွားၾကကာ၊ အဂၤလိပ္ပိုဆန္ေအာင္ဟဲ့ ဆိုၿပီး ဂၽြန္၊ ဂ်ဴလိုင္ စသျဖင့္ ေရးလာၾကတာကို စာေစာင္ေတြ၊ စာအုပ္စာတမ္းေတြမွာ ေတြ႔လာရတယ္။

အခ်ဳပ္ကေတာ့ ဘာသာျပန္တာ ျမန္မာမႈျပဳတာမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုခ်ည္း ဆရာ မတင္ခ်င္ၾကပါနဲ႔။ တျခား ကမ႓ာ့ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ညွိပါ။

ျမန္မာဆန္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ။

+ ဣႏၵဥေရာပ အမည္မ်ား

ေမာင္သာႏိုး