အေဆာက္အဦး တြက္ခ်က္မႈအတြက္ အလြယ္မွတ္နည္းေလးေတြပါ။

အေဆာက္အဦး တြက္ခ်က္မႈအတြက္ အလြယ္မွတ္နည္းေလးေတြပါ။

(1:2:4) ကြန္ကရစ္ 100 ကုဗေပမွာ
ဘိလပ္ေျမ – 18.48 အိတ္ကုန္တယ္
အလုပ္မား – 10ေယာက္
ပန္းရံဆရာ – 1ေယာက္

(1:3:6 ) ကြန္ကရစ္ 100 ကုဗေပမွာ
ဘိလပ္ေျမ – 12.85 အိတ္
အလုပ္သမား – 8 ေယာက္
ပန္းရံ – 1ေယာက္
42.5 Class ဘိလပ္ေျမ နဲ ့52.5 Class ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ားအလုိက္ ဘယ္လိုကြာျခားသလဲ ?
====================================
ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳး အစားမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ 32.5 Class ဘိလပ္ေျမ , 42.5 Class ဘိလပ္ေျမ နွင့္ 52.5 Class ဘိလပ္ေျမ ဆိုျပီး အမ်ိဳးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 42.5 Class ဘိလပ္ေျမ နွင့္ 52.5 Class ဘိလပ္ေျမကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနျကပါတယ္ ..
..
အေဆာက္အဦမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေဆာက္လုပ္မယ့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 42.5 Class နဲ႔ 52.5 Class ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားေတြကို လိုအပ္သလို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္ပံုကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္…
.
42.5 Class ဘိလပ္ေျမ
—————————-
42.5 Class ဘိလပ္ေျမ ဆိုသည္မွာ ကြန္ကရစ္လာင္းျပီး(၂၈) ရက္အျကာတြင္ Strength Test (ခံနိုင္ဝန္အား) စမ္းသပ္ပါက (6162.5 PSI) Grade 42.5 နွင့္ညီမ်ွေသာ ခံနိုင္ဝန္အားကို အျပည့္အဝ ရရိွတဲ့ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။
.
42.5 Class ဘိလပ္ေျမ ရဲ့ ခံနိုင္ဝန္အားသည္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းအရ စတင္မာခဲခ်ိန္နဲ ့ ေနာက္ဆံုးမာခဲခ်ိန္ ေနွးတတ္ေသာ သဘာဝရိွပါသည္။
..
42.5 Class ဘိလပ္ေျမ ကို အုတ္စီလုပ္ငန္းမ်ား၊ နံရံအေခ်ာကိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရိုးရိုးအုတ္တိုက္၊ နံရံကပ္တိုက္မ်ား ၊လံုးခ်င္းအဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုပါက 4 2.5 Class ဘိလပ္ေျမကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

…….
52.5 Class ဘိလပ္ေျမ
—————————–
52.5 Class ဘိလပ္ေျမ ဆိုသည္မွာ ကြန္ကရစ္လာင္းျပီး(၂၈) ရက္အျကာတြင္ Strength Test (ခံနိုင္ဝန္အား) စမ္းသပ္ပါက (7612.5 PSI) Grade 52.5 နွင့္ညီမ်ွေသာ ခံနိုင္ဝန္အားကို အျပည့္အဝ ရရိွတဲ့ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။
.
52.5 Class ဘိလပ္ေျမသည္ ခံနိုင္ဝန္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ရရိွေစနိုင္ျပီး စတင္မာခဲခ်ိန္ နွင့္ ေနာက္ဆံုးမာခဲခ်ိန္ ျမန္ေသာ သဘာဝရိွတဲ့အတြက္ ထုထည္ျကီးမားေသာ လမ္းတံတားမ်ား အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ၊အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေရႏွင့္အျမဲထိေတြ႕ေနေသာေနရာမ်ား၊ အစိုဓါတ္မ်ားေသာေနရာမ်ား၊ ငလ်င္ဒဏ္၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း 52.5 Class ဘိလပ္ေျမကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

……………..

#သစ္တြက္နည္း တင္ေပးပါေျပာလိုတင္ေပးလိုက္တာပါ။

သစ္လံုးကို ကုဗပတြက္နည္း> သစ္တန္တြက္နည္း> သစ္ ၁ တန္ ေစ်းႏႈန္းတြက္နည္း ✍

သစ္လံုးကို ကုဗပႏွင့္ တန္ဖြဲ႔ရာတြင္ လက္မကိုတည္ ၄ ႏွင့္စား ရလဒ္သည္ အဒု ျဗက္ လက္မ ျဖစ္ပါသည္ ဒုႏွင့္ ျဗက္ ကိုေျမႇာက္ သစ္လံု အလ်ား ႏွင့္ ဆက္ေျမႇာက္ ရေသာအေျဖ ကိုတည္၍ ၇၂၀၀ ႏွင့္ စားလွ်င္
အေျဖသည္ သစ္တန္ရ၍ ၁၄၄ ႏွင့္စားလွ်င္ ကုဗေပ ရပါသည္။

ဥပမာ…….သစ္လံုပတ္ ၆၀လက္မ အ႐ွည္ ၃၂ေပ ရိွေသာသစ္လံုးကို
တန္ဖြဲ႔လိုလွ်င္

တြက္နည္း (1)

15×15×32 7200
—————– ———-
144 144. =50ကုေဗပ

၅၀ ကုဗေပ = ၁ တန္

သစ္တန္တြက္နည္း

( သစ္ ၁ တန္ = ၁” × ၁” ပတ္လည္ ၇၂၀၀’ေပ)

သိလိုေသာ သစ္အရြယ္အစား ဒု ႏွင့္ ျဗက္ ကိုေျမႇာက္၍ ရေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ၇၂၀၀ ကို စားရေသာ အေျဖသည္ သစ္ ၁ တန္၏ေျဖျဖစ္သည္။

တြက္နည္း

၄”×၂” = သစ္တစ္တန္ ရိွေပ႐ွည္ ကိုသိလိုလွ်င္
၄”×၂” = ၈
၇၂၀၀ = ၉ ၀၀’ေပ
(၄”×၂”) သစ္ ၁တန္၌ရိွေသာ ေပ႐ွည္ =၉၀၀ေပ

သစ္တန္တြက္နည္း

ဗ်က္ ၄”×၂” ေပ႐ွည္ ၂၀ ေပ ၊ ေခ်ာင္းေရ ၃၀ ဆိုပါစို႔
ဗ်က္ရယ္ ၊ ဒုရယ္ ၊ ေပ႐ွည္ ရယ္ ၊ ေခ်ာင္းေရရယ္ေျမႇာက္ ၁၄၄ နဲ႔စားရပါမည္။ ရတဲ့အေျဖဟာ ကုဗေပ ပဲရိွေသး၍ သစ္ ၁ တန္လွ်င္ ၅၀ ကုဗေပ ရိွ၍ ၅၀ ျဖင့္စားလွ်င္ တန္ရလာပါမည္။

ဗ်က္ × ဒု × ေပ႐ွည္ × အေခ်ာင္းေရ
၄”×၂”×၂၀’×၃၀÷၁၄၄= ၃၃.၃၃ ကုေဗပ

၃၃.၃၃ ကုဗပ = ၀.၆၆၆ တန္
၅၀ ကုဗေပ. ဆိုပါစို႔ =၀.၆၇တန္

အျမန္ဆံုး သစ္ေစ်းႏႈန္းတြက္နည္း

ဥပမာ… သစ္ ၁ တန္ ၆၅၀,၀၀၀ ေစ်းျဖင့္
၄”×၂” ေလးႏွစ္ ၁၈ ေပ တစ္ေခ်ာင္းကိုတြက္ၾကည့္မယ္
ေစ်းႏႈန္း ကိုတည္ ဒသမ သုညသုည ႏွစ္ငါးျဖစ္
ေျမႇာက္(၆၅၀,၀၀၀×.၀၀၂၅)
ရလဒ္ကိုသစ္ေခ်ာင္း၏ ဒု×ဗ်က္ (၄”×၂”) ရလဒ္ျဖင့္ျပန္ ေျမႇာက္လိုက္ပါ။

ဒါဆို ၄”×၂” ေလးႏွစ္ ၁၈ေပ တစ္ေခ်ာင္း၏ တန္ဘိုးရမည္။

၆၅၀,၀၀၀×.၀၀၂၅=၁၆၂၅

၄ × ၂ = × ၈
——————
၁၃,၀၀၀

ေလးႏွစ္ ၁ ေခ်ာင္း တန္ဘိုး = ၁၃,၀၀၀ ks
ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ ဒု ဗ်က္ မည္သည့္ ေစ်းႏႈန္း မဆိုတြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
လိုအပ္ရင္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ပါ✍️
သံေခ်ာင္းတြက္နည္း
1ေခ်ာင္း=12 m=40 ft(39’4”)

10mm = 3/8”= 3မူး = 135 ေခ်ာင္း

12mm = 1/2 ”= 5မူး = 88ေခ်ာင္း

14mm = 9/16”= 5မူး1ပဲ=70ေခ်ာင္း

16mm = 5/8”= 6မူး=53ေခ်ာင္း

18mm = 3/4”= 3မတ္=41ေခ်ာင္း

20mm = 3/4”= 3မတ္ = 33ေခ်ာင္း

22mm = 7/8”= 1လက္မမူးတင္း =27ေခ်ာင္း

25mm =1က်ပ္လံုး=1”= 21ေခ်ာင္း
________________________________________
1 Ton မွာ႐ွိေသာ အေခ်ာင္းေရ

★ diameter (mm)
1000/0.006167d²×12m ( or )
13517÷d ÷d (12mm diameter မွလြဲ၍)

★ diameter (in)
2204.62/2.67d²×39.37 ft
________________________________________
သံေခ်ာင္း( Rebar ) အေလးခ်ိန္ တြက္ရန္ပံုေသနည္း

★ diameter (mm)
0.006167d²×သံေခ်ာင္း အ႐ွည္ ( m 😞 Kg

★ diameter (in)
2.67d² × သံေခ်ာင္းအ႐ွည္ (ft) = Lb
_______________________________________
Binding wire
6.5mm———>8mm coil
1 m=0.26kg—->0.395kg
1ton=3834m—>2531m
1Viss=20´3´´—>13´4´´
________________________________________
Rebar 1Ton = 1000 Kg
Metric ton >>> 2204.62 lb
UK ( long ton ) >>> 2240 lb
US ( short ton ) >>> 2000 lb
Steel unit weight=490 lb per cu ft
________________________________________
ACI code
Main steel = 25 to 32mm
Ties & stirrups=10mm (min)
18 G Binding wire 40 coils
________________________________________
1 Kg =2.2 Lb
1Lb=0.22kg
1 in=25.4 mm
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
Site တစ္ခု အတြတ္ Overhead Tank
အေၾကာင္းစဥ္းစားရင္ ေပၚလာလို႔.
ေရဝင္ဆန္႔ တြတ္ပုံေလ ခ်ေရးၾကည့္တာ

1 ကုဗေပ = 6.25 ဂါလံ
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ = ကုဗေပ

ဥပမာ
4′ × 4′ × 2′ = 32 ကုေဗပ
32 × 6.25 = 200 ဂါလံ ဝင္ဆန္႔မယ္

လီတာ နဲ႔ သိခ်င္ရင္ေတာ့

1 ဂါလံ = 3.785 နဲ႔ ညီမ်ွတယ္
200 ဂါလံ ဆိုေတာ့
200 × 3.785 = 757 လီတာ

ဒါေၾကာင့္ 4 × 4 × 2 ႐ွိတဲ့ Tank တစ္လုံးမွာ
ဂါလံ 200 (သို႔မဟုတ္) လီတာ 757
ဝင္ဆန္႔ မယ္ 🙂
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

SEPTIC TANK
***************

Septic tank ( မိလႅာပိုးစားကန္)
ဆိုတာ လူကစြန္႔ပစ္တဲ႔ မိလႅာ(sewage)ကို
Bacteria ေပါက္ပြါးေစၿပီး ဓါတ္ျပဳတဲ႔စနစ္
(Septic Action) ျဖစ္ေပၚေစတဲ႔ကန္ ျဖစ္ပါ
တယ္။

Inlet pipe က ဝင္လာတဲ႔ မိလႅာ
(sewage)ဟာ Chamber 1 ထဲကို
က်ေရာက္ၿပီး ၃ ရက္မွ ၇ ရက္ခန္႔အတြင္း
Anaerobic လို႔ေခၚတဲ႔ Bacteria တစ္မ်ိဳး
ေပါက္ပြါးလာပါတယ္။ Anaerobic
Bacteria ဟာ “ေလမလို အလင္းမလိုပိုး”
ျဖစ္ၿပီး Oxygen နဲ႔ အလင္းေရာင္ မရွိမွ
ရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။ Anaerobic Bacteria
က Sewage ကို ေခ်ဖ်က္ (စားသံုး) ၿပီး
ေနာက္ သူတို႔က စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ႔ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းဟာ Inlet pipe က ဝင္ေရာက္လာ
တဲ႔ ေရအရွိန္နဲ႔ တေရြ႕ေရြ႕ Chamber 2
ဘက္ကို ေရာက္ရွိသြားၿပီး Aerobic
Bacteria ဆိုတဲ႔ ပိုးတစ္မ်ိဳးထပ္မံေပါက္ပြါး
လာပါတယ္။ Aerobic Bacteria ဟာ
“ေလလို အလင္းလိုပိုး” ျဖစ္တဲ႔အတြက္
Oxygen နဲ႔ Light ရရွိမွ ရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။

Aerobic Bacteria ဟာ Anaerobic
Bacteria ကစြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ကို ဓါတ္ျပဳ(စားသံုး)ၿပီး သူကစြန္႔ထုတ္လိုက္
တဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဟာSludge (အႏွစ္)အျဖစ္
ထြက္ေပၚလာပါတယ္။Sludge ဟာကတၱရာ
ေစးလို မည္းနက္တဲ႔ အေစး ျဖစ္ပါတယ္။
Bacteria ေပါက္ပြါးဖို႔ ဖန္တီးေပးရန္မလိုပါ။
သူ႔အလိုလို ေပါက္ပြါးပါတယ္။

Chamber 1 ထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ႔
Sewage ဟာ တျဖည္းျဖည္း အဆီမ်ား
ထြက္လာၿပီး Chamber 1 ထဲရွိ ေရမ်က္
ႏွာျပင္အေပၚကိုတက္လာၿပီး မိလႅာဆီ
အလႊာ( Scum Layer)အျဖစ္ ဖံုးပိတ္သြား
ပါတယ္။ ဒီ Scum Layer ဟာ အေပၚမွာ
ရွိတဲ႔ေနရာလြတ္(Free Board)မွOxygen
ကို ေရထဲေပ်ာ္ဝင္မသြားေစရန္ ကာကြယ္
ေပးထားတဲ႔အတြက္ Anaerobic Bacteria
မ်ားကို ေပါက္ပြါးရွင္သန္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ Scum Layer မပ်က္စီးေစ
ရန္အတြက္ Chamber 1 အတြင္း Inlet
Pipe အဝင္မွာ Tee ခံၿပီး ေအာက္မွ1’~1’6″
အရွည္ရွိ Pipe ကိုဆက္ေပးၿပီး Sewage ကို
က်ေစရပါတယ္။Tee ခံထားျခင္းျဖင္႔ မိလႅာ
အတံုးအခဲမ်ားဟာ Tee အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္
ကိုရိုက္ၿပီးအပိုင္းအစမ်ားအျဖစ္ေက်ပ်က္ကာ
ဓါတ္ျပဳမွဳလ်င္ျမန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္
မွာ Pipe ရွည္ကိုဆက္ထားတဲ႔အတြက္ က်
လာတဲ႔ ေရအရွိန္ဟာ Scum Layer ကို ၿငိမ္႔
ၿငိမ္႔ေလးသာ လွဳပ္ရွားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
Tee ႏွင္႔ Pipe မခံဘဲ Inlet မွ directly က်
ေစလ်ွင္Scum Layer ကြဲအက္ၿပီး Oxygen
ဝင္ေရာက္တဲ႔အတြက္Anaerobic Bacteria
မ်ားမရွင္သန္ႏိုင္သျဖင္႔ Septic Action မရ
ရွိႏိုင္ပါ။

Chamber1 မွ Sewage မ်ား
Chamber 2 ဘက္မေရာက္သြားေစရန္
ေအာက္ခံအခင္းမ်က္ႏွာျပင္ကိုChamber 1
ဘက္တြင္ႏွိမ္႔၍ Slope 1:10 to 1:20
အခ်ိဳးျဖင္႔ ေစာင္းေပးထားရပါတယ္။
Chamber2 ထဲေရာက္လာတဲ႔ Anaerobic
Bacteria ရဲ႕ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကိုAerobic
Bacteria ေတြကဆက္လက္စားသံုးဓါတ္ျပဳ
ၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအျဖစ္ Sludge ေတြျဖစ္
ေပၚ လာပါတယ္။

ဒီလို Complete Seption Actionျဖစ္
ဖို႔ Baffle Wall ဟာ ေအာက္ပိုင္းမွာ တိုးလ်ွိဳ
ေပါက္ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ေရကူးေပါက္ကို
အျမင္႔မွာထားၿပီး ေအာက္ေျခပိတ္ထားရင္
Septic Action အျပည္႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

Aerobic Bacteria ေတြရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔
Oxygen နဲ႔ Light လိုတဲ႔အတြက္ Chamber
2 အေပၚ Cover Slab မွာ Swan Neck ကို
တပ္ဆင္ထားရပါမယ္။ Swan Neck ဟာ
ေလနဲ႔အလင္း ဝင္ေရာက္ေစရန္ အက်ိဳးျပဳ
ပါတယ္။Chamber 2 မွာ Scum Layer
မရွိတဲ႔အတြက္ ေရမွာ Oxygen ေပ်ာ္ဝင္
ၿပီး Aerobic Bacteria ေတြကိုရွင္သန္ေစ
ပါတယ္။

Chamber 1 မွ Sewage တခ်ိဳ႕ဟာ
Chamber 2 ဘက္ပါလာၿပီးေရထက္ေပါ႔တဲ႔
အတြက္ Chamber 2ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ
ေပၚေနတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ဒါေတြ အျပင္
ကို ပါမသြားေစဖို႔ Outlet Pipe အဝမွာTee
ခံထားဖို႔ လိုပါတယ္။

Chamber1 အတြင္းရွိ Scum Layer
ရဲ႕ levelကိုထိန္းထားရန္ Chambers1&2
ဟာ ေရလံုရပါမယ္။ Wall ခ်င္းဆံုရာ or
Wall & Floor ဆံုရာCornerေတြမွာျဖစ္ေစ
Wall & Pipe ထိေနတဲ႔ အဆက္တဝိုက္မွာ
ျဖစ္ေစ 1:2 Cement Mortar နဲ႔ ေထာင္႔
ခ်ဳပ္ထားမွသာ ေရလံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Septic Tank အတြင္းသို႔ အျပင္ေရ
ဝင္လ်ွင္Inlet မွမဝင္ႏိုင္ေတာ႔သလို အတြင္း
ေရ ထြက္သြားလ်ွင္ Scum Layer နိမ့္က်/
အက္ကြဲၿပီး Septic Action ပ်က္စီးမွာျဖစ္
ပါတယ္။

Septic Action ျဖစ္ေနစဥ္မွာဓါတ္ျပဳ
ၿပီး Gas ေတြထြက္ပါတယ္။ ထြက္တဲ႔ Gas
ေတြဟာToxicျဖစ္ၿပီးေလထက္ေပါ႔ပါတယ္။
ဒီ Gas ေတြဟာ Free Board မွာ ေအာင္း
ေနရင္ Inlet မွ Sewage နဲ႔ Waste Water
ေတြ မဝင္ႏိုင္ေတာ႔ပါဘူး။ ( အရပ္အေခၚ
ေလတင္းတယ္/ေလခံတယ္ လို႔ေခၚပါတယ္)
Air Circulationျဖစ္ေအာင္AirOutletPipe
( about 2″or1 1/2″ dia.)ကို Scum Layer
အထက္နံရံ or အဖံုးCoverSlab မွာတပ္ဆင္
ေပးျပီးအေဆာက္အဦးမွာရွိတဲ႔ AirVentPipe
နဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါတယ္။

ေလဟာ အနိမ္႔မွာရွိတဲ႔ Swan Neck
မွဝင္ျပီး Baffle Wall ကိုျဖတ္၍ Air Outlet
Pipe မွတဆင္႔ Vent Pipe အတြင္းသို႔ Gas
ေတြနဲ႔အတူေရာက္ရွိၿပီး အျမင္႔မွာထြက္သြား
ေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ဒါေၾကာင္႔ Baffle Wall
ကို အထက္ (Slab ေအာက္) မွာ 6″ ခန္႔
လႊတ္ထားေပးရပါမယ္။

စတင္အသံုးျပဳတဲ႔ အခ်ိန္မွာကန္တြင္းရွိ
ေရ Level ဟာ Inlet မွ ခ်ထားတဲ႔ Pipe ႏွဳတ္
ခမ္း အထက္ 3″ ခန္႔အထိ ေရျဖည္႔ထားၿပီး
သံုးမွသာ Septic Action ျဖစ္ေပၚမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။Cover Slab မဖံုးမီမွာ ကန္ေရလံုမလံု
စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါမယ္။Septic Action မျဖစ္ရင္
အဲဒီကန္ဟာ Septic Tank မဟုတ္ဘဲ
Sewage Storage Tank သာ ျဖစ္ေနပါလိမ္႔
မယ္။

Manhole အေပါက္ကို ပိုက္ဆက္မ်ား
ရွိသည္႔ေနရာအနီးတြင္ ထားမွသာ အဖံုးဖြင္႔
ၿပီး ပိုက္ဆက္မ်ား ျပဳျပင္ရန္ လြယ္ကူမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Septic Tank ကို Black Cotton Soil
( ဆားနယ္ဖြတ္ေခ်းေျမ) တြင္ တည္ေဆာက္
ရပါက Tank ၏ အျပင္ပတ္လည္မွာ သဲျဖင္႔
Back filling လုပ္ရပါမယ္။Black Cotton
Soil ဟာ ေရအစိုဓါတ္ရွိတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ပြလာ
ျပီး ေဘးနံရံ အေပၚ Compressive Force
(ဖိအား) သက္ေရာက္ျပီး ေျခာက္ေသြ႔ခ်ိန္
က်ံဳ႕သြားပါက Tensile Force (ဆြဲအား)
သက္ေရာက္ေစႏိုင္သျဖင္႔ Septic Tank
နံရံမ်ား အက္ကြဲႏိုင္ပါသည္။ထိုအခါ Water
level ကိုမထိန္းႏိုင္ဘဲ Septic Action
ပ်က္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။နံရံႏွင္႔ ေျမအၾကား
Sandျဖင္႔ ပိုင္းျခားထားျခင္းျဖင္႔Compression
ခံရေသာ္လည္း Tension မခံရသျဖင္႔ နံရံ
အက္ကြဲျခင္းမွထိုက္သင္႔သေလာက္ကာကြယ္
ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင္႔ Free Board (h 2)
ကို 0.3 metre(1 ေပခန္႔)ထားေလ႔ရွိပါတယ္။
Septic Action ျဖစ္ရန္ၾကာခ်ိန္(Detention
Period) မွာ 12 hrs. ခန္႔ျဖစ္ျပီး Sludge
ထြက္ရွိမွဳႏွဳန္းဟာ လူတစ္ဦး တစ္ႏွစ္လ်ွင္
10 litres ႏွဳန္းျဖင္႔ တြက္ေလ႔ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ သံုးစြဲသူဦးေရနဲ႔ လိုအပ္ေသာ
ကန္အရြယ္အစား တြက္ခ်က္မွဳအတိုင္း မွန္
ကန္စြာတည္ေဆာက္ျပီး Septic Action Fail
မျဖစ္ပါက ထြက္ရွိမည္႔ Sludge ထုထည္ကို
တြက္ထုတ္ႏိုင္ျပီး မိမိတည္ေဆာက္ထားတဲ႔
ကန္အနက္ရဲ႕ ဘယ္ေနရာေလာက္အထိ
Sludge ျဖင္႔ျပည္႔ေနျပီ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ျပီး
စုပ္ထုတ္ျခင္း( Withdrawal)လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္
ပါတယ္။

Outlet Pipe ထားရမဲ႔ Level ကိုေတာ႔
တည္ေဆာက္မဲ႔ေနရာရဲ႕ မိုးရာသီေရဝပ္တဲ႔
Level ႏွင္႔ ေျမေအာက္ေရ ရွိ/ မရွိ တို႔ အေပၚ
မူတည္ တြက္ခ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Inlet
Pipe ဟာ Outlet ရဲ႕ အထက္ 3″ မွ 6″ ခန္႔
ပိုျမင္႔ေနမွသာ အဆင္ေျပပါမယ္။

Sewer Pipe Line ရဲ႕ Slope အခ်ိဳးနဲ႔
တြက္ခ်က္ျပီး အေဆာက္အဦးအတြင္းရွိ
W.C.( Ground Floor) မွ ထြက္တဲ႔ Outlet
Level ကို ခ်ိန္မွ ရာသီ မေရြး သံုးလို႔ အဆင္
ေျပပါ့မယ္။

Septic Tank for 50 users
—————————————–

According to table
100 user = 240 lpm
150 user = 360 lpm
200 user = 480 lpm
300 user = 720 lpm

10 lpm = 0.92 M^2

100 user = 240 lpm
for 50 user = ?
= 120 lpm

10 lpm = 0.92 m^2
120 lpm = ?
= 11.04 m^2

1 အနည္ထိုင္မည့္စြန္ပစ္အနက္
(Sedimentation) = 0.3 m
2 အလိုထားက်င္းအျမင့္
(Free board) = 0.3 m
3 ေၾကသြားမည့္အခ်ိန္အတြက္အနက္
(Disgestion) = 0.032 m
4 အညစ္အေၾကးစု႔ကန္အနက္
(Storage volume) = 0.073 m

To fine total volume –
1 Sedimentation = Area × Depth
= 11.04 × 0.3 = 3.312 m^3
2 Free board = Area × Depth
= 11.04 × 0.3 =3.312 m^3
3 Disgestion = Depth × User
= 0.032 × 50 = 1.6 m^3
4 Storage volume = Depth × User
= 0.073 × 50 = 3.65 m^3
Total volume = 11.874 m^3

Depth of Spetic Tank = Volume ÷ Area
= 11.874 ÷ 11.04
= 1.08 m

Assume = L/B = 2.5
L = 2.5B
Area = L × B =11.04
2.5B × B = 11.04
2.5 B^2 = 11.04
B^2 = 11.04/ 2.5
B = 2.1 m ,L = 5.25 m

Depth = 1.08 m
Length = 5.25 m
Width = 2.1 m

မွတ္ခ်က္—–
အညစ္အေၾကးမ်ားသာကန္ထဲစု႔ေစၿပီးေရမ်ားကို
ေျမႀကီးထဲျပန္စုတ္ဝင္ေစပါသည္။(Soil Absorption System).

#Credit to Original Uploader
#N🇲🇲