စကား(၁၀)မ်ိဳး အက်ိဳးရွိစြာ ေျပာစရာ- Ten beneficial speeches;

စကား(၁၀)မ်ိဳး အက်ိဳးရွိစြာ ေျပာစရာ- Ten beneficial speeches;

(၁)ကာလဝါဒီ=အခ်ိန္သင့္မွေျပာဆိုျခင္း
=Speaking timely
(၂)ဘူတဝါဒီ=အျဖစ္မွန္ကို ေျပာဆိုျခင္း=factually
(၃)ဓမၼဝါဒီ=တရားမ်ွတစြာ ေျပာဆိုျခင္း=with Dhamma
(၄)သစၥဝါဒီ=တိက်မွန္ကန္စြာေျပာဆိုျခင္း =truthfully
(၅)အတၱဝါဒီ=အက်ိဳးရွိရာကိုေျပာဆိုျခင္း=beneficially
(၆)မိဟိတ ပုဗၺဘာဏီ=ျပံုးရႊင္စြာေျပာဆိုျခင္း =with smile
(၇)မိတ ဘာဏီ=သင့္မသင့္ ေထာက္ခ်င့္ခ်ိန္ဆျပီး ေျပာဆိုျခင္း=steadily
(၈)အတုရိတဝါဒီ=အေဆာတလ်င္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မေျပာျခင္း=not in rush
(၉)ေပါရီ=ယဥ္ေက်းေသာ စကားကို သံုးႏွံုးေျပာဆိုျခင္း=sweetly and politely
(၁၀)ဝိသဒဝါဒီ=သန့္ရွင္းပီသစြာ ေျပာဆိုျခင္း =clearly