ရဲမ်ားသည္ သူတစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္ ပို၍ ခ်ုပ္ေႏွာင္ ခြင့္ရွိသလား။

ရဲမ်ားသည္ သူတစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္ ပို၍ ခ်ုပ္ေႏွာင္ ခြင့္ရွိသလား။

ရဲ

ရဲမ်ားသည္ သူတစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္
ပို၍ ခ်ုပ္ေႏွာင္ ခြင့္မရွိပါ။ အေၾကာင္းမႈ-

၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ
၃၇၆ အရ အမ်ားျပည္သူအက်ိုးငွာ ဥပေဒႏွင့္
အညီ ၾကိုတင္ကာကြယ္ရန္ကိစၥ/ ဥပေဒ
တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပုသည့္ ကိစၥမွတပါး
မည္သူ့ကိုမ်ွ တရားသူၾကီး၏ ခ်ုပ္မိန့္မရဘဲ
၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ုပ္ေႏွာင္ခြင့္မရွိပါ။

၂။ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၆၁ တြင္
မည္သည့္ရဲအရာရွိကမ်ွ ၀ရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီး
ထားသူတစ္ဦးကို ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ
၁၆၇ အရ တရားသူၾကီး၏ ခ်ုပ္မိန့္မရရွိဘဲ
ဖမ္းမိသည့္ေနရာမွ ရဲစခန္းႏွင့္ ထိုမွတဖန္
တရားရံုးသို့ ပို့ရန္ အခ်ိန္ကို ႏႈတ္ျပီးလ်ွင္
၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ုပ္ေႏွာင္မထားရ။

ခ်ုပ္မိန့္ (Remand)
ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇

၃။ ဖမ္းဆီးခံထားသူတစ္ဦးကို စုံစမ္းစစ္ေဆး
ရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မမ်ားအရ
သတ္မွတ္သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ျပီးႏိုင္မည့္
ပုံမေပၚသည့္အျပင္ စြပ္စြဲခ်က္/သတင္းေပးခ်က္
မ်ားသည္ ခိုင္လုံသည္ဟု ယုံၾကည္ရန္အေၾကာင္း
ရွိလ်ွင္ ရဲအရာရွိက အမႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမိတၱူ
မ်ားႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီခံထားရသူကို အနီးဆုံး
တရားသူၾကီးထံ ခ်က္ခ်င္းေပးပို့ရမည္။

၄။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးစြပ္စြဲခံရသူကို လက္ခံရရွိ သည့္ တရားသူၾကီးသည္ ထိုအမႈကို စစ္ေဆး
စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ
မိမိသင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ အတိုင္း စြပ္စြဲခံ
ရသူအား ခ်ုပ္ေႏွာင္ႏိုင္သည္။

၅။ သို့ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူမွာ အလုပ္ၾကမ္း
ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ေအာက္မနည္းေသာ
ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ စြပ္စြဲ
ခံရလ်ွင္ ထိုသူကို ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္ပို၍
ခ်ုပ္ေႏွာင္မထားရ။ ထိုျပင္ စြပ္စြဲခံရေသာ
ျပစ္မႈသည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္
၇ႏွစ္ေအာက္သာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈ
ျဖစ္ပါက စြပ္စြဲခံရသူကို ၁၅ ရက္ထက္ပို၍
ခ်ုပ္ေႏွာင္မထားရ။

ခ်ုပ္မိန့္မေပးရန္ တင္ျပျခင္း။
တရားရုံးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၀၃

၆။ ရဲေတာင္းသည့္အတိုင္း ခ်ုပ္ရမန္မေပးရန္
ကန့္ကြက္ႏိုင္သည္။ အာမခံေပးရန္ႏွင့္ အျခား
ေသာ ေလ်ွာက္ထားမႈမ်ားကိုလည္း ျပုလုပ္ခြင့္
ရွိသည္။ ရဲကႏွိပ္စက္လ်ွင္ တရားသူၾကီးအား
အေရးယူေပးရန္ တင္ျပႏိုင္သည္။

ဖမ္းဆီးထားသူအား လႊတ္ေပးျခင္း။
ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၆၃

၇။ ရဲသည္ မိမိဖမ္းဆီထားသူကို ကိုယ္တိုင္
ခံ၀န္ခ်ုပ္မရွိဘဲျဖစ္ေစ အာမခံမေပးဘဲျဖစ္ေစ
တရားသူၾကီး၏ အမိန့္မပါဘဲျဖစ္ေစ မလႊတ္ရ။

ခ်ုပ္မိန့္မရွိဘဲ ၂၄ နာရီထက္ပိုမို
ခ်ုပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။

၈။ ရဲသည္ စြပ္စြဲခံရသူအား ၂၄ နာရီထက္ပို၍
ခ်ုပ္ေႏွာင္ထားပါက ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ ပုဒ္မ
၃၄၀ မတရားခ်ုပ္ေႏွာင္ထားမႈကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ူးလြန္ရာေရာက္သည္။

(အမ်ားျပည္သူ လြယ္လင့္တကူသိရွိေအာင္
ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ရွိပါက တင္ျပသူ၏ ညံ့ဖ်င္းမႈသာျဖစ္ျပီး
တတ္သိနားလည္သူမ်ားက ျဖည့္စြက္ေပးပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။)

Ref : ၁။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
၂။ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒ
၃။ ျပည္သူ့ ရဲတာ၀န္- ဦးခ်စ္ခိုင္
၄။ ျပည္သူလူထုသိမွတ္ဖြယ္ရာ
ရဲလက္စြဲ ဥပေဒအေျခခံမ်ား

Credit:သင္ယူေလ့လာဥပေဒပညာ