ပေလတိုရဲ႕တီမီးယပ္စ္(Timaeus)ကထာ ဖတ္ဖူးၾကမယ္ထင္ပါရဲ႕။

ပေလတိုရဲ႕တီမီးယပ္စ္(Timaeus)ကထာ ဖတ္ဖူးၾကမယ္ထင္ပါရဲ႕။

အဲ့ကထာမွာ တီမီးယပ္စ္က နတ္ဘုရားေတြ
ဟာစၾကာဝဠာႀကီးနဲ႔လူသားေတြကိုဘယ္လို
ဖန္ဆင္းလဲဆိုတာ ဖြင့္ဆိုျပတယ္။

ဖန္ဆင္းရွင္နတ္ဘုရားဟာ အနဂၢတၿပီးျပည့္
စံုသူျဖစ္ေလေတာ့ သူဟာၿပီးျပည့္စံုတဲ့အရာ
ေတြကိုဖန္ဆင္းေလရဲ႕။

သူဖန္ဆင္းတဲ့အထဲမွာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဝိဉာဥ္
ေတာ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ပေလတိုႀကီးရဲ႕
ကထာဆိုေတာ့ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဝိဉာဥ္ေတာ္ဟာ
ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့စိတၱဝိဉာဏဆို
တာ ေမးေနစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။

ဖန္ဆင္းရွင္နတ္ဘုရားဟာ ၿပီးျပည့္စံုၿပီးဆင္
ျခင္တံုတရားနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ စိတၱဝိဉာဏကိုဖန္
ဆင္းအၿပီးမွာေတာ့ သူဟာ ဖန္ဆင္းျခင္းအ
လုပ္ကို ခနနားတယ္။

သူနားေတာ့ သူ႔တပည့္ေက်ာ္နတ္သိမ္နတ္
မႊားေတြက က်န္တာေတြကို ဆက္ဖန္ဆင္း
ရတာေပါ့။ အရင္ဆံုး ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ဆင္ျခင္
တံုတရားနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ စိတၱဝိဉာဏကိုထည့္
ဖို႔ အခြံတစ္ခုကိုဖန္ဆင္းၾကတယ္။

သူတို႔က စက္ဝိုင္းပံုအခြံကိုဖန္ဆင္းၿပီးဒီထဲ
မွာ စိတၱဝိဉာဏက္ုထည့္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ လူ
ရဲ႕ ဦးေခါင္းခြံဆိုတာေပၚလာတာေပါ့။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔စဥ္းစားၾကတယ္။ ဒီအလံုးႀကီး
ကိုဒီတိုင္းထားရင္ ကမာၻေျမျပင္ မညီမညာ
ေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွိမ့္ေနလိမ့္မယ္။ ဒီတိုင္း
ထားလို႔ေတာ့မျဖစ္ဘူး။ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔
ျပည့္စံုတဲ့အလံုးႀကီးကသူလုပ္ရမယ့္အလုပ္
မလုပ္ဘဲ ေလွ်ာက္ခ်ည္းလိမ့္ေနရရင္ ဂုဏ္
သိမ္မေပါ့။

ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့
စိတၱဝိဉာဏဟာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖို႔၊ လိမ့္ေန
ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ သူ႔ကိုထိန္းဖို႔ကိုယ္ကို
ဖန္တီးရမယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္ခႏၶာကိုဆက္လက္
ဖန္တီးၾကေလရဲ႕။

(အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေက်ာ္အၿမဲ ေျပာေျပာေနတာ
ေပါ့။ ေခါင္းသံုးပါဆိုရင္ ကၽြမ္းမထိုးပါနဲ႔လို႔။)
ဒီဇာတ္လမ္းကရွည္ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာမွာ
မျပည့္စံုတဲ့စိတ္ကို ထည့္ထားေတာ့ ကိုယ္
ႀကီးပဲဆို စိတ္ခံစားမႈက ေရွ႕တန္းေရာက္
တယ္၊ ဘာညာေပါ့။ ထားပါ။

ေျပာခ်င္တာက ေခါင္းသံုးပါဆိုရင္ လိမ့္ပဲ
လိမ့္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြကိုေတြ႕တိုင္းဒီဇာတ္
လမ္းေလးကိုသတိရမိတယ္။ 🙂 🙂 🙂

ေခါင္းသံုးပါလို႔ေျပာရင္ က်ြမ္းခ်ည္းထိုးေနၾက
တဲ့သူေတြအတြက္ ျပန္တင္ပါတယ္။

#koye