ထူးျခားခ်က္က လမ္းသုံးလမ္း ထည့္ေပးထားပါတယ္၊ ေနာက္ စီမံကိန္းလမ္း အေဟာင္း ေလး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအေဟာင္းေလးကုိလည္း ၂၅ ေပမွ ေနာက္ထပ္ ငါးေပ ထပ္ခ်ဲ႕ျပီးေတာ့ ေပ ၃၀ အေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ထားတ့ဲ ဂုဏ္ရည္ (Gonyi Shophouses) စီမံကိန္း

ထူးျခားခ်က္က လမ္းသုံးလမ္း ထည့္ေပးထားပါတယ္၊ ေနာက္ စီမံကိန္းလမ္း အေဟာင္း ေလး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအေဟာင္းေလးကုိလည္း ၂၅ ေပမွ ေနာက္ထပ္ ငါးေပ ထပ္ခ်ဲ႕ျပီးေတာ့ ေပ ၃၀ အေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ထားတ့ဲ ဂုဏ္ရည္ (Gonyi Shophouses) စီမံကိန္း

စီးပြားေရးေစ်းကြက္(Market)ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဂုဏ္ရည္(Gonyi Shophouses) ကုိ ၂၀၂၁ ႏွစ္ဆန္း ပုိင္းတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးကာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ဇြန္ ၂၂ ရက္ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အထက္ပန္းဆုိးတန္းလမ္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းေထာင့္ရွိ ဂုဏ္ရည္ (Gonyi Shophouses) စီမံကိန္းရတနာပုိင္တုိင္ စုိက္ထူျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပသည္။

“အခုတည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦးဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာရွိပါတယ္၊ ဒီဧရိ ယာဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ဖြံျဖိဳးအတိုးတက္ဆုံး ဧရိယာတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေစဖုိ႕အတြက္ ရန္ကုန္ရဲ႕ အနာဂတ္ ကို ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေနရာကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတာဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရပ္တည္ ႏုိင္မယ့္ ဒါတကယ့္ကုိ ေငြေရးေၾကးေရးက႑နဲ႕ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတုို႕ ဒီလုိ မားကတ္ၾကီးတစ္ခုကုိ ဒီဧရိယာ မွာ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက အဆုိပါ အခမ္း အနား တြင္ ေျပာဆုိသည္။

“ဒီ Shophouse မွာ ထူးျခားခ်က္က လမ္းသုံးလမ္း ထည့္ေပးထားပါတယ္၊ ေနာက္ စီမံကိန္းလမ္း အေဟာင္း ေလး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအေဟာင္းေလးကုိလည္း ၂၅ ေပမွ ေနာက္ထပ္ ငါးေပ ထပ္ခ်ဲ႕ျပီးေတာ့ ေပ ၃၀ အေနနဲ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္” ဟု ေစပုိင္ဖြံျဖိဳးမႈကုမၸဏီလီမိတက္ ဥကၠဌ ဦးေမာင္၀ိတ္ က ေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါ ဂုဏ္ရည္ (Gonyi Shophouses) စီမံကိန္းသည္ Ground Floor ေျမညီထပ္ အပါအ၀င္ ၅ ထပ္၊ ကားပါကင္ ပါ၀င္လာမည့္ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး Shophouses ၁၇ လုံးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ရုံးခန္းမ်ား ပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္။