ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္အိမ္ရာစီမံကိန္း GONYI SHOPHOUSE ရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္အိမ္ရာစီမံကိန္း GONYI SHOPHOUSE ရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူ

‌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းေထာင့္တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္အိမ္ရာစီမံကိန္း GONYI SHOPHOUSE ရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူျခင္း မဂၤလာအခမ္းအနားကို က်င္းပခ့ဲပါသည္။

Zlive