Tech Age အမ်ိဳးသမီးေလးက သူမ၏ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္အတူ ဗဟုသုတပညာရပ္မ်ားကို မွ်ေဝ

Tech Age အမ်ိဳးသမီးေလးက သူမ၏ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္အတူ ဗဟုသုတပညာရပ္မ်ားကို မွ်ေဝ

Tech Age အစီအစဥ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး “စံ “ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္၏ တည္ေထာင္သူ မသဲႏုစံ က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ပညာေရးဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဗဟုသုုတပညာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝသြားမည္ဆိုသည့္ အိမ္မက္တစ္ခုရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ သူမတြင္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝမ်ား ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ကာ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိႏို္င္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ရင့္သန္လာေစရန္အတြက္ ပညာေရးသည္ ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑ ကေန ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။
သူမသည္ အေတြးအေခၚဆုိင္ရာ ဒႆနိကေဗဒဘြဲ႔ကို ရရွိထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေယာက်ၤားေလးမ်ားကို အားကိုးလိုသူ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သူမ ကိုယ္တိုင္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေအာင္ သင္ယူထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ကုိယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္လိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈပညာရပ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္တတ္ေျမာက္လိုေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားအား ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသည့္ Tech Age Girl အစီအစဥ္တြင္ တက္ေရာက္ကာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း The Tech Age အစီအစဥ္ကို အဓိက ကူညီပံ့ ပံ့ပိုးေနသည့္ အူရီဒူးျမန္မာ ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည့္ Myanmar Book Aid and Preservation Foundation (MBAPF) တို႔သည္ မသဲႏုစံ၏ အိမ္မက္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးအားေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ “မိနစ္မ်ားမ်ားေျပာေလ အူရီဒူးကမ်ားမ်ားလွဴေပးေလ” ဆိုသည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အထိိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ၎၏ ပညာေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ျမွင့္တင္သြားမည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသည္ႏွင့္အညီ မသဲႏုစံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္ ေအာ္တိုဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို လွဴဒါန္းပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈေၾကာင့္ သူမသည္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာ သြားလာ စီစဥ္ႏိုင္ၿပီး စာအုပ္မ်ားကို ပိုမို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ကာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားစြာသို႔ ပိုမုိသြားေရာက္ၿပီး ဗဟုသုတမ်ား ေဝမွ်ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ မသဲႏုစံ သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း တစ္ပတ္လွ်င္သံုးရက္ခန္႔ “စံ” ေမာ္တာဆိုင္ကယ္ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ျဖင့္ လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္ကာ ဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝလ်က္ရွိ ပါသည္။ သူမ သြားေရာက္လ်က္ရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ေရႊကိ္နၷရီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေဇယ်ဝတီနန္းေက်ာင္း၊ ေဇယ်ာသီရိ မိဘမဲ့ ႏွင့္ သီလရွင္ေက်ာင္း တို႔အျပင္ အာကာမင္း အခမဲ့စာသင္၀ိုင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Tech Age Girl အစီအစဥ္ ႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာ တို႔၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးေတြေၾကာင့္ သူမသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ကေလးငယ္ ၆,၅၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ ေဝမွ်ေပးႏို္င္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔၏ စာေပဖတ္ရႈေလ့လာမႈမ်ားကို ပိုမို အေထာက္အကူျပဳ အားျဖည့္ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
မသဲႏုစံ သည္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာရပ္မ်ားကို ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးလွသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔အတြက္ မွ်ေဝေပးျခင္း ကတဆင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားဆီသို႔ အေရာက္သြားကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ား ၏ ပညာသင္ၾကားမႈ၊ စာဖတ္ရႈေလ့လာမႈႏွင့္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အားျဖည့္ကူညီေပးေနသည့္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ မသဲႏုစံ ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမွာ အင္မတန္စိတ္အားတက္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ အခုလို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ခိုင္မာသည့္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သူမ ေလ့လာသင္ယူထားသည့္ ဗဟုသုတပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။