လမ္းၾကားဂ်ီးခြ်တ္ သန္႕ရွင္းေရး အစီအစဥ္ပါဝင္ႏိုင္

လမ္းၾကားဂ်ီးခြ်တ္ သန္႕ရွင္းေရး အစီအစဥ္ပါဝင္ႏိုင္

ဒို႔အိမ္မွဦးေဆာင္၍ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ လမ္းၾကားဂ်ီးခြ်တ္ သန္႕ရွင္းေရး အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေနာက္ေဖးလမ္းၾကားႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ လမ္း ၃၀၊ ၃၁လမ္း ၾကားရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ၃၁ လမ္း၊ဗိုလ္ဆြန္ပက္ လမ္းၾကားရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္တို႕ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဒို႕အိမ္မွ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ ရွစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အေစာပိုင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ လမ္းၾကားႏွစ္ခုကို ပထမဦးဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ ၃နာရီမွ ၅နာရီအထိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပမည္ဟုသိရပါသည္ခင္ဗ်။