ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ MYEO အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ MYEO အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Social Enterprise တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Youth Empowerment Organization (MYEO) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီအေတာအတြင္း ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ႏွင့္ တစ္ျခားလိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းတို႔ တိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ Online platform ႏွင့္ Social Media တို ့ေပၚမွ Digital နည္းပညာျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီလ်ွက္႐ွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွ္ိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Scholarship ႏွင့္ Internship အခြင့္အေရးမ်ား မ်ွေ၀ေပးလ်ွက္႐ွိပါသည္။
ထိုသို ့ေသာ Online Platform အျပင္ ယခုအခါ MYEOမွ Offline Platform အေနႏွင့္ Campus Chapter Program အစီအစဥ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေသာ တကၠသိုလ္ကိုယ္စားျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို Campus Chapter Directors မ်ားအေနျဖင့္ေရြးခ်ယ္ကာ သင္းတန္းမ်ားေပးၿပီးေနာက္ မိမိတို႔တကၠသိုလ္႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Personal and Professional Skill Development Workshops မ်ားကို ျပန္လည္က်င္းပေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ Myanmar Youth Empowerment Opportunities (MYEO) ၏ Campus Chapter Directors တို႔မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “How to boost your soft skill” အမည္႐ွိ Offline Workshop အား အမ်ားျပည္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔ သိ႐ွိေစရန္အတြက္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႔ရက္ – ဇူလိုင္လ ၃ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၄ရက္ေန႔
အခ်ိန္ – ညေန ၃နာရီ မွ ၅နာရီ အထိ
ေနရာ – သိပၸံခန္မ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္