လစာထုတ္ရက္ သင့္ဘာအမွားလုပ္ခ့ဲသလဲ?

ေၾကကြဲရပါတယ္အားတီးရယ္
ဘာလိုအမွန္ေတြေျပာရတာလဲ။
၃၀၀၀၀ေျပာင္သြားတယ္။မိမိေတာ့။
ခုႏွေျမာ။

ဒီmemeေရးဆြဲသူစိတ္ကူးအင္မတန္ေကာင္းျဖတ္ထိုးဥာဏ္စဥ္းစားတာ လူေတြဘဝ ဝန္ထမ္းဘဝ အေပ်ာ္ဆံုးလစာထုတ္ရက္ေလးေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြ စားေသာက္မူးၿပီးktvေရာက္တာေလးေတြက သေဘာတူသေဘာက်လို့ ခုmemeeပိုင္ရွင္ မွတ္တမ္းတင္ပါရေစ။
memeeပိုင္ရွင္ကအမ်ိဳးသမီးထင္ပါရဲ႕။
ကြန္ကရက္က်ဳေလးရွင္းပါ။