ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မတည္ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ေဖာ္ေဆာင္

ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မတည္ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ေဖာ္ေဆာင္

• အူရီဒူးအမွတ္တံဆိပ္ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးမတည္ေပးျခင္း။
• ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း (၇၀၀)ေက်ာ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၉ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း (၁,၀၀၀) အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ရည္ရြယ္ျခင္း။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစသည့္ ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ မတည္ေပးျခင္းစီမံကိန္း ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အူရီဒူးျမန္မာက ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အူရီဒူးမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတ တိုးပြားေရး အစရွိေသာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသႏွင္႔ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေဒသအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကို္င္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိေစေသာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အူရီဒူးက အဆိုပါအစီအစဥ္မွတဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Alok Verma က “ျမန္မာႏို္င္ငံတစ္၀န္းရွိ ေက်းလက္ေဒသေတြက အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြန္႔ဦးေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔အတူ ေရရွည္အက်ိဳးျပဳမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဒီဂ်စ္တယ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေပးအပ္တဲ့အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္ကေနတဆင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြ တိုးတက္လာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ သူတို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ေနထိုင္မႈပံုစံေတြတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
ယခုအခါ အူရီဒူးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၉ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း (၁,၀၀၀) အထိဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အူရီဒူးအေနျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အူရီဒူးသည္ အလားအလာရွိေသာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ား (United Nation Sustainable Development Goals -SDGs) ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
……………………………………………………………… ၿပီး …………………

အူရီဒူးျမန္မာ၏ အေၾကာင္း
အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာသည္ “ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ကို ဒီဂ်စ္တယ္ လူေနမႈျဖင့္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပး

ည္” ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရာ၌ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ယခုအခါတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအသံုးျပဴသူမ်ား သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးတို႔ကို ဦးတည္၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား လုပ္ကိုင္စြမ္းအားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ၎၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ တဆင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ကို ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။