ပညာသင္ေပးတ့ဲဆရာကိုမေမ့ပါနဲ႕

ပညာသင္ေပးတ့ဲဆရာကိုမေမ့ပါနဲ႕

မေမ့ပါနဲ႔
မင္းကိုသင္ၾကားေပးသူကိုဘယ္ေတာ့မေမ့ပါနဲ႔။ခုေခတိလူငယ္ေတြလမ္းေၾကာင္းမလြဲေစခ်င္ဘူး။

ေစတနာသင္ျပတာကိုတခ်ိဳ႕လူငယ္နားအလည္ဘူး။မာနခံေနၾကတယ္။

ဒီလူႀကီးငါ့ေလာက္အဂၤလိပ္စာမတက္ပဲ ငါ့ဆရာလာလုပ္ေနတယ္ထင္ၾကတယ္။

ကေလးေတြကပညာကို လူေရွ႔ အဂၤလိပ္စာမႊတ္ေနေအာင္ေျပာႏိုင္တာကိုထင္ေနျကတယ္။

လူႀကီးအေတြ႔အျကံဳ အရသံုးသပ္ မွတ္ခ်က္ေပးတာေလး သူတို့ေခါင္းထဲသိပ္မေရာက္ျကဘူး။

ခုပံုေလးဖန္တီးေပးသူေက်းဇူးတငိပါတယ္။

အသိတရားတခုရပါတယ္။