သရဲေၾကာက္သူမ်ားဖတ္ရန္

သရဲေၾကာက္သူမ်ားဖတ္ရန္

ေလးစားပီညီေလးေရ။

အစ္ကိုဆိုသရဲေျကာက္လြန္းလို႔။

ခရီးသြားရ တစ္ေယာက္ထဲတည္းေနရာအိပ္ရေျကာက္လြန္းလို႔။

ညီကသတၲီေကာင္း။

ေလးစားလြန္းရပါတယ္ကြယ္။

ဒီညသရဲမေျကာက္ပဲအိပ္ျကည့္မယ္။

ဟီး