၈မိုင္သြားပါ စစ္သားေဟာင္းႀကီးအဘတေယာက္ရွိေနပါတယ္။

၈မိုင္သြားပါ စစ္သားေဟာင္းႀကီးအဘတေယာက္ရွိေနပါတယ္။

ေပါင္ခ်ိန္စက္

အဘရဲ႕ေပါင္ခ်ိန္စက္ေလးခ်ိန္တယ္။
အၿမဲအေလးခ်ိန္က ၁၁၀ပဲရွိတ့ဲက်ေနာ္ေပါင္ခိန္။

အဘကသေဘာေကာင္းတယ္။ ရွစိမိုင္နားေရာက္ျဖစ္ အျမဲခ်ိန္တယ္။ တခါခ်ိန္ ၁၀၀က်ပ္။
တန္လိုက္တာေနာ္။ေပါင္ခ်ိန္စက္ တစ္လံုး နဲ႕သမာအာဇီဝရွာစားေနတ့ဲအဘဟာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ျကာေနပီ။ ၈မိုင္ပလက္ေဖာင္း အဘအျမဲသတိထားမိ။

၈မိုင္ေရာက္တိုင္းအဘရွိတယ္။ ဒီတခါေပါင္ခ်ိန္ စပ္စုမိတယ္။ အဘက a1 ထဲေနတာတ့ဲ။ အိမ္ပိုင္ေနတာေနာ္။ စစ္သားေဟာင္းႀကီးတဦးပဲ။ ေငြက်ပ္တေသာင္းတန္ေပါင္ခ်ိန္စက္ေလး အသံုးခ်ပီး မွ်တတ့ဲစီးပြားေရးကိုဖန္တီးေနတ့ဲအဘ ေလးေလးစားစား အေလးျပဳမိပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတဦးျဖစိတ့ဲအဘ မိသားစုအတြက္တဖကိတလမ္းေငြေျကးစားဝတ္ေနေရးအတြက္ေပါင္ခ်ိန္စက္ေလးအသံုးခ်ေနတ့ဲအဘ။
မိတ္ေဆြေတြ႔ဖူးထင္ပါရဲ႕။ တခ်ိဳ႕အဘေတြဟာအသက္ႀကီးေတာငိးရမ္းစားေသာက္ျကတာေတြ႔ဖူးျကထင္ပါရဲ႕။
ဒီအဘစိတ္ဓါတ္ကိုshow ။

ေပါင္ခ်ိန္စက္ေလးန့ဲ စားဝတ္ေနေရးအတြက္လုပ္ကိုင္ေနတာ။အဘကအေျပာခ်ိဳသလို စာေစာင္ေတြဘာစာေစာင္ျဖစ္ျဖစ္အျမဲဖတ္တယ္။ သူဗဟုသုတအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ေသးတယ္။ လူကူညီတယ္ တခ်ိဳ႕ကအိမ္ေပါင္ခ်ိန္စက္ထားခ်င္သူေတြက ေပါင္ခ်ိန္စက္ဝယ္လိုျကတယ္။

အ့ဲဒီအခါ သူက ေပါင္ခ်ိန္စက္ေရာင္းတ့ဲေစာ္ဘြားျကီးကုန္းသြားပီး ဝယ္ေပးတယ္။လမ္းစရိတ္လိုင္းကားခေတာင္းပီး ေပါင္ခ်ိန္စက္မူရင္းေစ်းအတုိင္းျပန္ေရာင္းေပးတယ္

ေသခ်ာေလ့လာခ်င္ ၈မိုင္သြားပါ စစ္သားေဟာင္းႀကီးအဘတေယာက္ရွိေနပါတယ္။
ေက်းဇူးတငိပါတယ္။