ျမန္မာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ‘Microfinance Success Asia’ အခမ္းအနား က်င္းပမည္

ျမန္မာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ‘Microfinance Success Asia’ အခမ္းအနား က်င္းပမည္

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား စုစည္းၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ဦးေဆာင္အခမ္းအနား တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ – အာရွ၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တစ္စထက္တစ္စ အရွိန္ရလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာရွေဒသအတြင္းရွိ အေတြ႔အၾကံဳရွိ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ PARKROYAL ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေျမာက္ Microfinance Success Asia အခမ္းအနားတြင္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းကူညီမႈအသင္း (MMFA) ၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ စင္ကာပူအေျခစုိက္ HBZ Events မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ Microfinance Success Asia အခမ္းအနားသည္ ထြန္းေတာက္လာေသာ အာရွစီးပြားေရးစနစ္အတြင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား အဓိကထား က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ထိပ္တန္းျပပြဲတစ္ခုအျပင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာမႈရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ အာရွေဒသအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ က႑ေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (MFIs) ၊ SME ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေသးစားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသူမ်ားစသည္ျဖင့္ လာေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးသူေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

Microfinance Success Asia 2019 အခမ္းအနားကို “ေရွရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားအား ေဝမွ်သြားမည့္ ဖိုရမ္တစ္ခု ပါရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္မည့္အျပင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းရွိ က႑စံုမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ HBZ Events ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Herman Zaidin က “စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔အတြက္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က အေရးပါတဲ့ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ထြန္းသစ္စ အာရွႏိုင္ငံေတြအတြက္ေတာ့ တစ္ကယ့္ကို အခ်ိန္ေကာင္းမွာ က်င္းပလိုက္တဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခုပါ။ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅) ႏိုင္ငံေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ တက္ေရာက္မယ့္ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ လာမယ့္ အခမ္းအနားမွာ လာေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးၾကဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည့္ အဓိက ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အတြင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း၊ MFIs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရွရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အထူး လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသ အလိုက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းအေၾကာင္း၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအေၾကာင္း အပါအဝင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေသးစားေငြေရးေၾကးေရး က႑အတြင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

DAWN Microfinance ၏ CEO ႏွင့္ MMFA ICT Working Group ၏ Chair ျဖစ္သူ Mr. Gonzalo González A. က “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အလားအလာ အျပည့္အဝရွိတဲ့ နယ္ပယ္ေတြ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳး အခမ္းအနား တစ္ခု က်င္းပဖို႔ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ေတြနဲ႔ အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ႀကီးတစ္ခုလံုးက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လိုအပ္ေန တဲ့ က႑ေတြ၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကို ပစ္မွတ္ထား ရွာေဖြေနၾကတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ နယ္ပယ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြ အပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြအၾကား ခိုင္မာမႈရွိၿပီး တမူထူးျခားတဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္မွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုျပဳလုပ္မယ့္ အခမ္းအနားဟာ အဲဒီ့ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အရမ္းေကာင္းတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

Myanmar Development Partners Co., Ltd ၏ Managing Director ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားေငြေၾကး လုပ္ငန္းကူညီမႈအသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျဖဴယမင္းျမတ္ က “အခု အခမ္းအနားကို

ပူးေပါင္းစီစဥ္တင္ဆက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ကၽြန္မတို႔ အာရွႏိုင္ငံက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြဆီက လက္ေတြ႔က်တဲ့ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြနဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြ ေလ့လာႏိုင္မယ့္အျပင္ ကၽြန္မတို႔ဘက္က သေဘာထားအျမင္ေတြကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္မွ်ေဝႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ တစ္ကယ့္ကို အေရးပါတဲ့ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း ကူညီမႈအသင္းနဲ႔အတူ MDP Microfinance အေနနဲ႔ ဒီ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မွ်ေဝခဲ့တဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြကို ကၽြန္မတို႔ ေရွ႕ေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ မူဝါဒ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မွာ ဆန္းစစ္အေျဖထုတ္ဖို႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်သြားမယ့္အျပင္ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ပိုအားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရာမွာ ျပန္လည္ အသံုးခ်သြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

Microfinance Success Asia အခမ္းအနား၏ Premier Sponsor ျဖစ္သည့္ Southtech ၏ Group Managing Director ျဖစ္သူ Syed Mamnun Quader က “Southtech အေနနဲ႕ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက MFIs အဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘဏ္ေတြနဲ႔အတူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြရဲ႕ ဘဝေနထုိင္မႈ တုိးတက္ ျမင့္မားဖုိ႔ မွန္ကန္တဲ့ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ၊ နည္းပညာေတြ၊ အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြ ေပးၿပီး ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေန ျပည္သူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက MFIs အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ တိုးတက္ႀကီးပြားေစဖို႔ အကူအညီေပးႏိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ေနရာမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္ အလမ္းေတြကို ရွာေဖြဖို႔ ဒီ အခမ္းအနားမွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Musoni ၏ CEO ျဖစ္သူ Cameron Goldie-Scot က “ရန္ကုန္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပမယ့္ Microfinance Success Asia ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခုလို ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက MFIs အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ေတြ ရယူဖို႔၊ ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရရွိႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ အခမ္း အနားက တစ္ကယ့္ အခ်ိန္ေကာင္းမွာ က်င္းပလိုက္တာပါပဲ။ MFIs အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Musoni အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းက မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ThitsaWorks နဲ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံက MFIs အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးကူညီေပးေနလဲဆိုတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို အဓိကေဝမွ်သြားမွာပါ” ဟု ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ Associate Sponsor အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Software Group ၏ Regional Director Asia Pacific ျဖစ္သူ Alison Grün က “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္လာေနတဲ့ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြ ပိုမို ရရွိ လာေအာင္နဲ႔ ပိုၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုေပၚေရာက္ဖို႔ လမ္းေဖာက္ေပးႏိုင္ေအာင္ အားေပးေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖူ(လ္)လတန္ ျမန္မာ၊ Early Dawn Microfinance တို႔နဲ႔ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအေပၚမွာ အေျချပဳထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႔ အျခား MFIs အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ပိုၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ Software Group အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အားလံုးအသံုးျပဳ ႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုရရွိလာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ThitsaWorks နဲ႔အတူ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ Microfinance Success Asia 2019 မွာ ပါဝင္ၿပီး အခုထက္ပိုမ်ားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ဆီသို႔ ကူးေျပာင္းေရး ခရီးစဥ္မွာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္လာေနသည့္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ရယူအသံုးခ်ႏိုင္မႈမွာ အဓိကက်ေသာ သေဘာတရားမ်ားအတြင္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ Microfinance Success Asia 2019 အခမ္းအနားတြင္ Android ႏွင့္ Apple ပလက္ေဖာင္း ႏွစ္ခုစလံုးမွ ရယူႏိုင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ app တစ္ခုရွိေသာ အာရွေဒသ၏ ပထမဦးဆံုး အခမ္းအနား ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ live polls ၊ အေမးအေျဖ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး ပြဲအစီအစဥ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္တို႔ အျပင္ စပြန္ဆာႏွင့္ ျပပြဲျပသသူမ်ားအတြက္ အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ကစားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တက္ေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႔မႈရရွိေစၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းပညာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆက္အသြယ္အသစ္မ်ား အလြယ္တကူ ဖန္တီးရယူႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္

တစ္ကမာၻလံုး အတုိင္းအတာအရ လူေပါင္း (၁.၇) ဘီလီယံမွာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း မရွိၾကပါ။ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည့္ credit line တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထံမွ ေခ်းေငြ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးရရွိထားသူဦးေရတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း (၃၃) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။ ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ (၂၆) ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ Global Findex တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း (၈.၈) သန္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးတစ္ခုစီ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ (၅၆) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေငြစု/ ေငြသိမ္း အေကာင့္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိဘဲ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ (၇) ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည့္ credit line တစ္ခုရွိထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။ UNCDF ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ (၅၂) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွသာ ရယူႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး လူဦးေရအမ်ားစု ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ သမားရိုးက်ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားေပၚ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းမွာ ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာအသံုးခ်မႈပံုစံ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာရာမွ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေသးစား ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အေျခတည္စအခ်ိန္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေနၿပီး အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စီးပြားဥစၥာဓနတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေစ်းကြက္အတြင္း ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။