ကေမၻာဇဘဏ္က Asian Banking & Finance Awards 2019 ဆုေပးပြဲ

ကေမၻာဇဘဏ္က Asian Banking & Finance Awards 2019 ဆုေပးပြဲ

ကေမၻာဇဘဏ္က Asian Banking & Finance Awards 2019 ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားစြာ ဆြတ္ခူးရရွိ

စင္ကာပူ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Asian Banking and Finance (ABF) ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း အေကာင္းဆံုးေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ေသာ တစ္ႏွစ္ တာအတြင္း အေကာင္းဆံုး ABF Retail Banking Awards မ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးက႑ ေပၚေပါက္လာေရး ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္သည့္ Financial Inclusion Initiative of the Year – Myanmar ဆုအျပင္ မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ Mobile Banking Initiative of the Year ဆုမ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ေပးအပ္သည့္ ABF Wholesale Banking Awards ဆုမ်ားတြင္လည္း တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အေကာင္းဆံုး ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္အေနျဖင့္ Myanmar Domestic Trade Finance Bank of the Year ဆုႀကီးကိုလည္း ကေမၻာဇဘဏ္က ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါသည္။

အာရွထိပ္တန္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မဂၢဇင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Asian Banking and Finance က အာရွေဒသ အတြင္းရွိ wholesale ႏွင့္ retail ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ABF Awards 2019 ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္အား KBZPay မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းမႈမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးက႑ ေပၚေပါက္လာေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ေလးခုကို ေအာင္ျမင္စြာမိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုး ရလဒ္မ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဆု သံုးဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ကိုယ္စား ABF ဆုမ်ား လက္ခံရယူခဲ့သည့္ KBZPay ၏ Head of Agent Banking ျဖစ္သူ ဦးစိုးကိုကို က “ကမၻာ့အဆင့္မီ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြ ၾကားမွာ ကေမၻာဇဘဏ္က ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခုလို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့အတြက္ အထူးပဲ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ မိပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရရွိတဲ့ဆုေတြဟာ မိုဘိုင္းဦးစားေပး စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခု အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚ လာေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လံုျခံဳမႈရွိရွိ ထိေတြ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ရံုတင္မက ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြေၾကာင့္ လက္ခံရရွိခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝအေျခအေနေတြ ပိုၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ABF ဆုမ်ား အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္သည့္အဖြဲ႔တြင္ Deloitte ၊ Ernst & Young ႏွင့္ PwC ကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စာရင္းအင္းႏွင့္ အၾကံေပးလုပ္ငန္းစုအခ်ိဳ႕မွ ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ လ်ာထားခံရသူမ်ားအား အကဲျဖတ္ေလ့လာရာတြင္ ထူးျခားသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ထိေရာက္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကထား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အေကာင္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈရရွိေရး ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈဆု

ဤဆုသည္ ကေမာၻဇဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ KBZPay ေအာင္ျမင္စြာ မိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီးက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘဏ္ခြဲျပင္ပအထိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ၿပီး မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ ကေမာၻဇဘဏ္ဝန္ထမ္း (၁၈,၀၀၀) ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုျဖစ္ပါသည္။ KBZPay သည္ မိုဘုိင္းဦးစားေပး စီးပြားေရးစနစ္ အကူး အေျပာင္းကာလ၏ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေန႔စဥ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္စိတ္ခ်ရသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ မျပည့္ေသးခင္မွာပင္ ကေမာၻဇဘဏ္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၁၈,၀၀၀) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာေဒသ အႏွံအျပားတြင္ အသံုးျပဳသူ (၂) သန္းေက်ာ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္ေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္တို႔အား KBZPay အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စာရင္းသြင္းဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ KYC အတည္ျပဳျခင္းအထိ အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ကာ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အေကာင္းဆံုး မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈဆု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ software token အတည္ျပဳျခင္းစနစ္မွ လက္ေဗြရာ (သို႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ မွတ္သားႏုိင္ျခင္းစနစ္ (iPhone Xs နွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္းေမာ္ဒယ္မ်ားအတြက္) အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး ပုံမွန္သုံးေနက် SMS မွတစ္ဆင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေပးပို႔ အတည္ျပဳရသည့္ စနစ္အစား အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ေသာ Auto OTP စနစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးဘဏ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ နည္းပညာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားေၾကာင့္ KBZPay နွင့္ mBanking အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေသာ မုိဘုိင္းဝန္ေဆာင္မႈ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုအျဖစ္ သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အသုံးျပဳသူ မ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ID ႏွင့္ PIN နံပါတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရိုက္ထည့္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ လိုအပ္သည့္ အတည္ျပဳစစ္ေဆး ျခင္းမ်ား အားလံုးကို ဘဏ္စနစ္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘဏ္အေနျဖင့္လည္း လံုုံျခံဳေရး အတြက္ ေပးပို႔စစ္ေဆးရေသာ မ်ားျပားသည့္ SMS ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးေဆာင္စရာ မလုိေတာ့ပါ။

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ အသံုးျပဳသူ၏ ID ႏွင့္ PIN နံပါတ္မ်ားကို စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ထုတ္ေပးရသည့္စနစ္မွ အသံုးျပဳသူ၏ ID ကို အီးေမးလ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ PIN နံပါတ္ကို SMS ျဖင့္လည္းေကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ေပးပို႔ သည့္စနစ္အား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးဘဏ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ mobile banking စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကိုလည္း မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ မွတ္သားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း တို႔အျပင္ အသံုးျပဳသူအသစ္မ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ KYC အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ mBanking app မွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္က mBanking app ကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး mobile banking အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား ပိုမို ရယူအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုး ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ဆု

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ရယူဖန္တီးေပး ႏိုင္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ မျပဳလုပ္မီႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ေလးမ်ိဳးကို စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈထုတ္ကုန္သစ္မ်ားမွာ –

တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ မျပဳလုပ္မီ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ
● ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေခ်းေငြ – အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ ကေမၻာဇဘဏ္က ေငြေခ်းသူအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူစုေဆာင္းရာတြင္ (သို႔မဟုတ္) တင္ပို႔မေရာင္းခ်မီ ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ ရာတြင္ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေခ်းေငြမ်ားကို ကုန္ပစၥည္း စတင္ ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ မျပဳလုပ္မီႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ
● ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အာမခံ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ရယူသည့္ေခ်းေငြ (BBLC) – ဤေခ်းေငြသည္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္ယူအၾကား ၾကားခံညွိႏႈိင္းေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေငြေၾကးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကေမၻာဇဘဏ္က ေပးအပ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဝးလံေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားမွ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုအား ယံုၾကည္စြာ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရန္ အာမခံႏိုင္သည့္ ၾကားခံတစ္ခုခု လိုအပ္ေနသည္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။

တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္အၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ
● ေငြေတာင္းခံစာအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (အေရာင္း) – ကေမၻာဇဘဏ္က ေရာင္းခ်သူမ်ား (ေငြေခ်းသူ) အတြက္ ဝယ္သူက ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူထားသည့္ ေျပစာအား တင္ျပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဝယ္သူက ကုန္ပစၥည္းလက္ခံရရွိခ်ိန္မွသာ ဘဏ္သို႔ ေငြေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

● ယံုၾကည္ရေသာ ေငြလက္ခံေျပစာအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (TR) – ကေမၻာဇဘဏ္က အာမခံ စာရြက္ စာတမ္းျဖင့္ တင္သြင္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူလိုသည့္ ဝယ္သူအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳ လုပ္ေပးရန္ ကာလတို တင္သြင္းကုန္ေခ်းေငြတစ္ခု ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ TR ေခ်းေငြ အစီအစဥ္တြင္ ဘဏ္က တင္သြင္းကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝယ္သူအား အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းအား ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေပးအပ္ထားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္သို႔ TR ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မတိုင္မီ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ အေၾကာင္း
ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈဘဝ အရည္အေသြးကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တိုးျမွင့္ရန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ကေမၻာဇဘဏ္သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ retail ႏွင့္ commercial ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ေစ်းကြက္၏ ၄၀% ကို ရယူထားပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ နိုင္ငံ၏ တမူထူးျခားသည့္ စီးပြားေရးပုံစံ အခင္းအက်င္းကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွု က႑ကို၊ အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ နည္းပညာ က႑မ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ပိုမိုလြတ္လပ္က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာမည့္အတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ ေဒသတြင္း လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို အေရးပါ၍ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။