ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ့ခိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု အေထာက္အကူျပဳတ့ဲအရာ

ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ့ခိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု အေထာက္အကူျပဳတ့ဲအရာ

က်န္းမာေသာ လူမွႈဘ၀ အတြက္ ၾကံ႕ခိုင္ ထက္ျမက္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ အစာအာဟာရ ညီညြတ္မွ်တမႈ သည္လည္း အေရးၾကီးေသာ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္လာေသာ္လည္း အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစာစားေသာက္မႈပံုုစံ မမွန္ကန္မွႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား အမ်ားစုုသည္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ ေနၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္ အမ်ားစုသည္ ေန႕စဥ္စားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈ နည္းပါးမွႈေၾကာင့္ သံဓာတ္ကိုု ေန႔စဥ္လံုေလာက္စြာ မရရွိၾကပါ။ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ပုညွက္ ေသးေကြးျခင္းႏွင့္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းရျခင္း မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

အဆိုုပါ အာဟာရဆိုင္ရာ ကိစၥသည္ လက္ရွိ စိတ္၀င္စားေနၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ပိုုမိုု အာရံုုစိုုက္သင့္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာမိသားစုမ်ား လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ား ျဖည့္တင္းေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ နက္စေလ ၀က္၀ံေမာ့မစ္ကိုု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း စတင္ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည္။ ယခုုအခါ ျမန္မာ မိသားစုတိုင္း၊ ေန႔ရက္တိုင္း ၾကံ့ခိုုင္ၿပီး ထက္ျမက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုုပ္ထားေသာ သံဓာတ္ပိုမိုပါ၀င္၍ အာဟာရ ျပည့္ဝၿပီး အရသာ ျပည့္စံုသည့္ နက္စေလ ၀က္၀ံေမာ့မစ္ အသင့္ေသာက္ဘူးသစ္ကို ထပ္မံ၍ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နက္စေလျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ပညာေပးအစီစဥ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသိပညာ ေပးေလ့ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ေန႔ရက္တိုုင္း ၾကံ့ခိုင္ထက္ျမက္ေစသည့္ နက္စေလ ၀က္၀ံေမာ့မစ္ အသင့္ေသာက္ ဘူးသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲအား သံဓာတ္ဆိုင္ရာ ပညာေပး၊ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ နက္စေလရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အတိုုင္း ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ အာဟာရေတြ၊ က်န္းမာၾကံ့ခိုုင္မႈေတြ ရရွိေစဖို႔အတြက္ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ပိုုမိုုတိုုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အာဟာရနဲ႔ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေပးစြမ္းႏိုုင္ဖိုု႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္။” ဟု နက္စေလျမန္မာ ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Mr Stephen Knight မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အသစ္ ထပ္မံမိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ နက္စေလ ၀က္၀ံေမာ့မစ္ အသင့္ေသာက္ဘူးမွာ အသက္ အရြယ္အပိုုင္းအျခားမေရြး၊ လူတိုုင္း ေန႕စဥ္ လိုအပ္တဲ့ သံဓာတ္၊ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔သတၱဳဓါတ္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေန႕ရက္တိုင္းကိုု ၾကံ့ခိုုင္ထက္ျမက္စြာနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ျဖတ္သန္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Nestlé BEAR BRAND ၏ Brand Manager ျဖစ္သူ မသန္႔ဇင္ေအး မွ ေျပာသည္။

က္နက္စေလ ဝက္ဝံေမာ့မစ္ အသင့္ေသာက္ ဘူးသစ္ကိုု အိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရံုုးတြင္လည္းေကာင္း၊ ကားေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လြယ္ကူစြာ ေသာက္သံုုးႏိုုင္သည္။ မိသားစုုဝင္တိုုင္း အသက္အရြယ္ အပိုုင္းအျခားမေရြး ၾကံ့ခိုုင္ထက္ျမက္ေသာ ေန႔ရက္တိုုင္းကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ႏိုုင္ၿပီး ၾက့ံခိုင္ထက္ျမက္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီမွသည္၊ ၾကံ့ခိုုင္ထက္ျမက္ေသာ မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ပိုုမိုုၾကံ့ခိုုင္ေသာ ႏိုင္ငံဆီသို႔ ေလွွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ နက္စေလ ၀က္၀ံ ေမာ့မစ္သည္ မိသားစုုဝင္တိုုင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အရသာရွိသည့္ အာဟာရျပည့္ မုေယာႏို႔ရည္ ျဖစ္ပါသည္။ နက္စေလ ၀က္၀ံေမာ့မစ္တြင္ –

· ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ့ခိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု အေထာက္အကူျပဳသည့္ သံဓာတ္ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္သည္။

· အရိုးမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ၾကံ့ခိုင္ေစသည့္ ကယ္လ္ဆီယမ္လည္း ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္ပါသည္။

အသက္အရြယ္အပိုုင္းအျခားမေရြး၊ မိသားစုတိုုင္း ေသာက္သံုုးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ဳိအဆိမ့္ သမမွ်တၿပီး အရသာရွိသည့္ အာဟာရျပည့္ မုုေယာႏိုု႔ရည္ျဖစ္ပါသည္။ နက္စေလ ၀က္၀ံေမာ့မစ္ တစ္ခါေသာက္အထုပ္မ်ား ႏွင့္ အသင့္ေသာက္ဘူးမ်ားကို စူပါမားကတ္မ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။