ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီးမေတြ႔ျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ျပန္ေတြ႔ဆုံၾကတဲ့အခါ..

ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီးမေတြ႔ျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ျပန္ေတြ႔ဆုံၾကတဲ့အခါ..

ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီးမေတြ႔ျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ျပန္ေတြ႔ဆုံၾကတဲ့အခါ…သူကေျပာတယ္ သူငယ္ခ်င္းရယ္နင္ကိုၾကည့္ရတာ တည္ၿငိမ္လိုက္တာေနာ္တဲ့…

ငါတည္ၿငိမ္သြားတာမဟုတ္ဘူး သူငယ္ခ်င္း
ငါႏုလုံးသားတစ္ခုလုံးဒဏ္ရာ၊ဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘဝမွာျပင္လို႔မရတဲ့အမွားေတြျဖစ္ခဲ့ဘူးတာေၾကာင့္ ငါနာက်င္ေနတာပါ…

#MayAster