အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာကို ယေန႔ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ မဟုတ္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းျခင္းကို ကန႔္ကြက္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးကေဆြးေႏြးရန္ မူလ ကအမည္စာရင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအမည္ စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအျမာက္အျမား အစီ ရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးရန္ အမည္ စာရင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းသည္ စိုးရိမ္ ရမည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနဟု သုံးသပ္ေနသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူလက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီ ဟုဆိုကာ ကန႔္ကြက္ထားသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကမူ မူလရည္ ႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။