ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ ယံုၾကည္သူ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနဆဲလို႔ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ဆို

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ ယံုၾကည္သူ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနဆဲလို႔ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ဆို

၂၀၂၀အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ PACE အဖြဲ႔က စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းမွာ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ႐ွိေနဆဲလို႔ ယင္းစစ္တမ္းက ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ စစ္တမ္းမွာ ထည့္သြင္းေမးျမန္းထားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးထက္ သာလြန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ အမ်ားဆံုး ကိန္းဂဏန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ေနာက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ၆၉ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ယံုၾကည္ခံရသူအျဖစ္ရပ္တည္ေနတာပါ။

တပ္မေတာ္ကိုေတာ့ ေျဖဆိုသူရဲ႕ ၄၄ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္သည္ဟု ေျဖဆိုထားၿပီး အဆင့္ ၈ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

  1. ပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အေကာင္းျမင္မႈမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီကို အေကာင္းျမင္သူ ၅၂ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိၿပီး အတိုက္အခံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုေတာ့ အေကာင္းျမင္သူ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းသာ႐ွိပါတယ္။

၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔ပါတီကိုေတာ့ အေကာင္းျမင္သူ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္းသာ႐ွိေနပါတယ္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ႐ွိတဲ့ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေနရာေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္မွာ ေတြ႔ဆံုေမး

ျမန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပဳစုထားတာပါ။