ျမဝတီၿမိဳ႕ ေသာင္ရင္း ျမစ္ေရစိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္သို႔ ျမင့္တက္ေန ေရေဘးသတိ ျပဳေနထိုင္ရန္ သ တိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္။

ျမဝတီၿမိဳ႕ ေသာင္ရင္း ျမစ္ေရစိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္သို႔ ျမင့္တက္ေန ေရေဘးသတိ ျပဳေနထိုင္ရန္ သ တိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ရွိေသာ ေသာင္ရင္းျမစ္ကို တိုင္းတာခ်က္အရ ျမဝတီၿမိဳ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္သို႔ ေပဝက္ခန႔္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္အတြင္း ေလးေပ ခန႔္ ဆက္လက္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။

လတ္တေလာတြင္ ျမဝတီ ၿမိဳ႕အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစု မိုးေကာင္းေနၿပီး ျမစ္ ၊ ေခ်ာင္းေရမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေန။

ျမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လႈိင္း ဘြဲႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေျမနိမ့္္ပိုင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေန။

ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ မိုးရာ သီက ေသာင္ရင္းျမစ္ေရ ႐ုတ္ တရက္ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ အတူဆိုး႐ြားေသာ ေရေဘးႀကဳံ ေတြ႕ၿပီး လူအခ်ိဳ႕ေသဆုံးခဲ့။