ခ်စ္လွစြာေသာ စစ္ကဲၾကီး

ခ်စ္လွစြာေသာ စစ္ကဲၾကီး

…………………………………………….
ကြ်နု္ပ္သည္ကား ဆာမူရိုင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပသည္။

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ေနၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားထံ အသက္နွင့္ထပ္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ကား ကြ်န္ုပ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက အေသြးထဲ အသားထဲ ပါရွိခဲ့၏။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္သည္ ဆာမူရိုင္းတစ္ေယာက္ဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းပင္။

”အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ကြ်န္ုပ္၏ ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူျပီး တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ပါ။ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ပါ။ တိုင္းျပည္ကို ၾကည့္ရႈွ႕ပါ။ တိုင္းျပည္ကို ေစာင္မပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သူရဲေကာင္းဘ၀ကို ခံယူပါ”

ယင္းကာ ကြ်န္ုပ္ၾကည္ညိဳေသာ စစ္ကဲၾကီး၏ မိန္႕ခြန္းမ်ားပါေပ။
စစ္ကဲၾကီးသည္ ရဲစြမ္းသတၱိထြန္းေျပာင္းျပီး အမ်ိဳးသားေရးအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္သူ သူရဲဲေကာင္းၾကီးအျဖစ္ ကြ်နု္ပ္ၾကည္ညိဳမိေပျပီ။

ထို႕ေၾကာင့္ စစ္ကဲၾကီး လက္ေအာက္ရွိ ဆာမူရိုင္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ ကြ်နု္ပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေလ၏။
ယခုကာလသည္ ကြ်န္ုပ္တို႕ တိုင္းျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာကာလျဖစ္သည္။

ေမဂ်ီဘုရင္မင္းျမတ္နန္းတက္ျပီးေနာက္ တံခါးပိတ္၀ါဒကို ပယ္ဖ်က္ျပီး နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး စတင္တည္ေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၁၆ ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္ ကြ်နု္ပ္တို႕နိုင္ငံသို႕ အဂၤလိပ္ကုလားျဖဴ နွင့္္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
ကြ်န္ုပ္တို႕ ျပည္တြင္းေရးကိုလည္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျပီး ကြ်န္ျပဳရန္ ၾကံစည္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စစ္ကဲၾကီးမ်ား ညိွႏႈိင္းျပီး ၄င္းနိုင္ငံျခားသားတို႕အား အျပီးတိုင္နွင္ထုတ္လိုက္ျပီး တိုင္းျပည္အားလည္း တံခါးပိတ္၀ါဒက်င့္သံုးခဲ့ေလသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ သေဘၤာၾကီးၾကီးမတည္ေဆာက္ရ၊ မည္သည့္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမွ တိုင္းတစ္ပါးမသြားရ၊ မည္သည့္ တိုင္းတပါးသားမွ ဂ်ပန္သို႕ မ၀င္ရဟု ဥပေဒထုတ္တားျမစ္ခဲ့ေလသည္။

စစ္ကဲၾကီးမ်ား၏ ၾသဇာအာဏာကို ထူေထာင္ကာ တိုင္းျပည္အား တိုင္းတပါးသားရန္မွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ၾကာ၏။

ယခုေတာ့ အေမရိကန္တည္းဟူေသာ နိုင္ငံမွ ေရတပ္ဗိုလ္ ကြန္မိုဒိုပဲရီ ဆိုသူေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႕ နိုင္ငံတံခါးဖြင့္၀ါဒကို စတင္က်င့္သံုးလာရသည္။

ေမဂ်ီဘုရင္က ကံေကြ်းခ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဆိုသည့္အခါ တစ္ခ်ိန္က တန္ခိုးေတာက္ခဲ့ေသာ စစ္ကဲၾကီးမ်ား မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ျငား…ဘာမွ မတတ္နိုင္။
ျပည္သူအမ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ေမဂ်ီဘုရင္အား ေထာက္ခံေနေခ်၏။

ကြ်ုန္ုပ္၏ သခင္စစ္ကဲၾကီးကား အျခားစစ္ကဲၾကီးမ်ားထက္ ပိုမိုအင္အားၾကီးေသာ ဆာမူရိုင္းစစ္တပ္ၾကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားေလသည္။
နုိင္ငံေတာ္အား နိုင္ငံျခားသားမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးရန္နွင့္ သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကြ်န္ုပ္တို႕ကို ေခါင္းေဆာင္၏။

ေမဂ်ီအစိုးရက ကြ်န္ုပ္တို႕တပ္မ်ားအား အျမဲခန္႕ညားေနရန္အတြက္ ကြ်န္ုပ္တို႕သည္ နယ္ပယ္အနွံမွ စစ္ကဲမ်ားနွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲရသည္။

ကြ်နု္ပ္တို႕ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲျပီးလ်ွင္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၾက၏။

ကြ်န္ုပ္တို႕ကား ယခုလိုကာလဆိုးၾကီးတြင္ အနစ္နာခံေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကဲၾကီးက အျမဲမိန္႕ၾကားေလသည္။

နိုင္ငံေရးကို ကြ်နု္ပ္စိတ္မ၀င္စား။ သိလည္းမသိ။
ကြ်န္ုပ္ကား ကြ်နု္ပ္သခင္ စစ္ကဲၾကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အၾကြင္းမဲ့ယံုသည္။

ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ စစ္ကဲၾကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေခတ္မီေသာနိပြန္တပ္မေတာ္ၾကီးအျဖစ္ ငွက္ေပ်ာအူကို စုပ္ကာ စစ္တုိက္ၾကသည္။ ျခင္းက်ားၾကီးမ်ားလြယ္ကာ ခရီးဆက္ၾကသည္။

ေခတ္မမီေတာ့ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ၾကေသာ္လည္း ကြ်နု္ပ္တို႕မွာ အလြန္သတၱိရွိၾကပါသည္။
စြန္႕လႊတ္စြန္႕စားဆာမူရိုင္းဓါး ဟု စစ္ကဲၾကီးက ခ်ီးက်ဴးေသာအခါ ကြ်န္ုပ္မွာ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိသည္။
တိုက္ပြဲနားခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ၾကေပသည္။ စစ္ကဲၾကီးတို႕ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေနရာေတြကို ေရာက္ဖူးရန္ ကြ်န္ုပ္တို႕မွာ အခ်ိန္မရွိ။

အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အရာရွိၾကီးမ်ား ခိုင္းသည္ကို ကြ်နု္ပ္တို႕ ပါရမီျဖည့္လုပ္ကိုင္ေပးရျပန္သည္။

မည္မ်ွပင္ ပင္ပန္းပါေစ ကြ်နု္ပ္တို႕မမႈ။
ကြ်န္ုပ္တို႕ကား အမ်ိဳသားေရးအတြက္ အသက္ေပးၾကမည့္ ျပည္သူ႕ဆာမူရိုင္းမ်ားေပတည္း။

စစ္ကဲၾကီးက ကြ်နု္ပ္တို႕ ဆာမူရိုင္းမ်ား က်ဆးံုသည့္အခါ က်န္ရစ္သည့္မိသားစုမ်ားအတြက္ ဆိုကာ ကြ်န္ုပ္တို႕ လစာထဲမွ ျဖတ္ထုတ္ျဖဳတ္ျပီး စုေဆာင္းေပးထား၏။
အေမ်ွာ္အျမင္ၾကီးေသာ စစ္ကဲၾကီးေပ။

သို႕ေသာ္ျငား အခ်ိဳ႕ ျပည္သူမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားက စစ္ကဲၾကီးအား အျမင္မၾကည္။ စစ္ကဲၾကီးကို အျမင္မၾကည္ျခင္းသည္ ကြ်နု္ပ္တို႕ကို မၾကည္ျခင္းပင္မဟုတ္ေလာ။

ထို႕ေၾကာင့္ စစ္ကဲၾကီးတို႕က ဆာမူရိုင္းမ်ားသည္ လူၾကမ္းမဟုတ္ပါဟု ပင္ ေျပာယူၾကရသည္။
ေမဂ်ီအစိုးရ သည္ နိုင္ငံျခားနွင့္ကူးလူးဆက္ဆံျပီး နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့ခဲ့ေသာ ကြ်န္ုပ္တို႕၏ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို နိုင္ငံျခားသားထံေရာင္းစားေတာ့မည္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကေျပာျပသျဖင့္ သိရသည္။

ဆာမူရိုင္းက ရန္သူကို ဓါးနဲ႕ခုတ္သတ္လွ်င္ ငရဲမၾကီးဟု ရွင္တိုကိုယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားကလည္း ေဟာေပးေျပာေပးၾကသည္။

ကြ်န္ုပ္နားမလည္သည္က ျပည္ပရန္ဆိုျပီး ကြ်န္ုပ္တို႕ အခ်င္းခ်င္းသာ ခြတိုက္ေနရသည့္ ကိစၥပင္။
အမ်ိဳးသားေရးဆိုသည္မွာ ကြ်န္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနၾကျခင္းလား။

ကြ်န္ုပ္ ဥာဏ္မမီပါ။
သို႕ေသာ္ ကြ်န္ုပ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးဆာမူရိုင္းၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရသည္ကို ဂုဏ္ယူေနမိပါ၏။
ဂုဏ္ယူလို႕မွ မဆံုးခင္ တိုက္ပြဲထြက္ရန္ အေၾကာင္းေပၚလာေခ်ျပီ။

ကြ်န္ုပ္ စစ္တိုက္ရေခ်ေတာမည္..အေဆြ။
နွွႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
……………………………………
ကြ်န္ုပ္ကား တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေပျပီ။
ဒဏ္ရာျပင္းထန္လြန္းခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့။

ဆာမူရိုင္းလူထြက္ျဖစ္ခဲ့ေခ်ျပီ။
ဆာမူရိုင္းမ်ားေနထိုင္ရာ တဲတန္းမွလည္း ထြက္ခြာခဲ့ရေခ်ျပီ။

ေနျပည္ေတာ္သို႕ ကြ်န္ုပ္တက္လာခဲ့ေပ၏။ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ စစ္ကဲၾကီး သည္ ကြ်န္ုပ္တို႕အား ၾကည့္ရႈ႕ပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ုပ္တို႕ ဆာမူရိုင္းလူထြက္တသိုက္ ေနျပည္ေတာ္တ၀ိုက္လွည့္လည္ၾက၏။
စည္ကားလွပါဘိ။

ဥယ်ာဥ္တစ္ခုအတြင္း ၀င္ေသာအခါ ခမ္းနားလွေသာ စားေသာက္ဆိုင္ၾကီးကို ေတြ႕ရသည္။
လူဂုဏ္တန္မ်ား ၀င္ထြက္သြားလာစားေသာက္ေနၾကသည္။

ကြ်န္ုပ္တို႕အား ထိုဆိုင္ၾကီးမ်ားသို႕ စားနိုုင္ရန္ ေငြေၾကးမျပည့္စံုပါ။ ကြ်န္ုပ္တို႕ လိုခ်င္သည္က အလုပ္တစ္ခုခုပင္ျဖစ္သည္။
အလို..ဒီေလာက္ၾကီးမားသည့္ ဆုိင္ၾကီး ဘယ္သူပိုင္သနည္း။

ကြ်နု္ပ္တို႕ စံုစမ္းသည့္အခါ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ ခ်စ္လွစြာေသာ စစ္ကဲၾကီး၏ ခ်စ္လွစြာေသာ သားကေလးပိုင္သည္တဲ့။
အလို ကြ်န္ုုပ္တို႕စစ္ကဲၾကီး၏ သားကေလးကား ဖခင္နွင့္ တူသျဖင့္ ေတာ္လွပါဘိ။

အသက္ငယ္ငယ္ကေလးနွင့္ လူခ်မ္းသာသူေဌးၾကီးျဖစ္ေနေပျပီ။ အားက်လွပါဘိ။
နယ္တြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ပဲငံျပာရည္လုပ္ေရာင္းေနရသည့္ ကြ်န္ုပ္၏ သားကေလးကိုပင္ သတိရမိေသးသည္။
သူမ်ားသားသမီးမ်ား ေတာ္လွ၏။

ထိုဆိုင္တြင္ အလုပ္မရေသာအခါ ကြ်န္ုပ္တို႕ကား ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ေနေပျပီ။
နာမည္ၾကီးျပဇာတ္အဖြဲ႕ၾကီးမ်ား ကျပရာ ရပ္ကြက္သို႕ ကြ်နု္ပ္တို႕ ေရာက္သြားျပန္သည္။

ကြ်န္ုပ္တို႕ ကား ျပဇာတ္ထဲ ဘယ္ေနရာခိုင္းခိုင္း အလုုပ္ရလို ရျငား ေမးျမန္းၾကျပန္၏။
အလို..ကြ်နု္ပ္မ်ားစြာ အံၾသေခ်ျပီ။
ျပဇာတ္အဖြဲ႕ပိုုင္ရွင္မ်ားက စစ္ကဲၾကီးသမီးပိုင္ျဖစ္ေနသည္။
ေဂးရွားမယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း စစ္ကဲၾကီး၏ ေခြ်းမပိုင္ျဖစ္ေနျပန္သည္။

အလို..ေတာ္လိုက္တဲ့ မိသားစုပါတကား။

ဖခင္ျဖစ္သူ စစ္ကဲၾကီးက ပတ္လည္တိုက္ေနရေသာ စစ္ပြဲမ်ားနွင့္ မအားမလပ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပင္ မိသားစုက ရိုးသားၾကိဳးစားျပီး စီးပြားရွာၾကသည္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါပေကာ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ ဆာမူရိုင္းငယ္သားမ်ားအိမ္မွ မိသားစုမ်ားကား ညံ့လွေပသည္။
ဘယ့္နွယ့္…ငါးထြက္ေရာင္း၊ ပဲငံျပာရည္ခ်က္ အဆင့္ကမတတ္။

စစ္ကဲၾကီး သားသမီးေျမးတစ္စုကေတာ့ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏ ေနရာတကာတြင္ လက္ညိွးထိုး မလြဲပိုင္ဆိုင္ထားေခ်ျပီ။
အင္မတန္မွ ၾကိဳးစားျပီး ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ေသာ အားက်ဖြယ္မိသားစုၾကီးပါတကား။

ကြ်နု္ပ္ကား ကြ်နု္ပ္တို႕ ဆာမူရိုင္းစစ္ကဲၾကီးအတြက္ ဂုဏ္ယူမိေပျပီ။
ကြ်န္ုပ္တို႕လို ငွက္ေပ်ာအူစုပ္ဆာမူရိုင္း၊ ျခင္းက်ားလြယ္ဆာမူရိုင္း၊ ကီမိုနုိအစုတ္ဆာမူရိုင္းမ်ား ကို အထင္ေသးသူမ်ား။
ကြ်န္ုပ္တို႕၏ စစ္ကဲၾကီး မိသားစုကို ရွႈေလာ့။
တိုက္ပြဲမ်ားၾကားမွာ ရဲရင့္စြာ စီးပြားရွာျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ဂုဏ္ေဆာင္ လူ႕ခ်မ္းသာၾကီးေတြ ျဖစ္ေနေပျပီ။

ကြ်န္ုပ္ကား ဆာမူရိုင္းဘ၀တြင္ တုိက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ နိုင္လာသည္ကို ယခုေလာက္ ဂုဏ္မယူစဖူး။
ယခုေတာ့ ရိုးသားၾကိဳးစား စီးပြားေရးသမားၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ ကြ်နု္ပ္တို႕ စစ္ကဲၾကီး မိသားစု ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ယူေပျပီ။

ကြ်န္ုပ္တို႕၏ ခ်စ္လွစြာေသာ စစ္ကဲၾကီး ေျပာေျပာေနတတ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး၏ အဓိပၸါယ္ကို ကြ်န္ုပ္ ေမာင္ဆာမူရိုင္း ေကာင္းေကာင္းၾကီး သေဘာေပါက္ေခ်ျပီ။
ကြ်န္ုပ္၏ ရြာမွ အမ်ိဳးမ်ား သာယာေရးအတြက္ ကြ်န္ုပ္တြင္ တာ၀န္ရွိေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္..ကြ်နု္ပ္…ရြာျပန္ေခ်ေတာ့မည္။
ကြ်န္ုပ္တို႕ ကား နိပြန္ျပည္မွ ဆာမူရိုင္းမ်ားျဖစ္ေတာ့သကိုး။

ထပ္ေျပာပါဦးမည္။
ကြ်န္ုပ္တို႕ကား နိပြန္ျပည္၊ ေမဂ်ီေခတ္အေစာပိုင္းမွ ဆာမူရိုင္းမ်ားပါေနာ္။

ျမန္မာလိုေရးထားလို႔ ျမန္မာျပည္က ဆာမူ႐ိုင္းလို႔ထင္မေနနဲ႔ဦး။

ျမန္မာျပည္မွာ ဆာမူ႐ိုင္း ဆိုတာ မ႐ွိဘူးရယ္…ဟီး။

ျဗိတိသ်ွကိုကိုေမာင္