အာရွ၏ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဆု ကို “ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မွ ျပည္သူ႔စင္တာဆီသို႔” တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး လူမႈအက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းေၾကာင့္  ရရွိ

အာရွ၏ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဆု  ကို “ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မွ ျပည္သူ႔စင္တာဆီသို႔” တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး လူမႈအက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းေၾကာင့္  ရရွိ

စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ၏ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဆု ၂ဝ၁၉ “Asia’s Business Leaders Award 2019“ ဆုေပးပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ “ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္မွ ျပည္သူ႕စင္တာဆီသို႕” တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းအား ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ၏အေကာင္းဆံုး လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆု “Corporate Social Responsibility Program of the Year Award” ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ “ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝကို ဒီဂ်စ္တယ္လူေနမႈျဖင့္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္” ကို ျဖည့္စြမ္းေပးလိုပါသည္။

Myanmar Book Aids and Preservation Foundation (MBAPF) ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ကတည္းစတင္၍ ပူးေပါင္းျပီး လူထုစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္လူထုစင္တာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းအစီအစဥ္ စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႕အထိ အူရီဒူး၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၁,၈၂၇ ခန္႕ရွိၿပီး အဆိုပါပံံ့ပုိးမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စာၾကည့္တိုက္ ၁၅ဝတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္အတူ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းေပါင္း ၇ဝ၅ ခုကို အသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

International Research & Exchanges Board (IREX) ၏ ေလ့လာစန္းဆစ္ခ်က္မ်ားအရ အူရီဒူးျမန္မာမွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့။

ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃ဝဝ,ဝဝဝ ဦးမွ အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ ယင္းလူဦးေရထဲမွ ၂ဝ၂, ၄၇၂ ဦးတို႕မွာ အင္တာနက္ကို ပထမဦးဆံုးစတင္လာေရာက္ အသံုးျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄င္းအသံုးျပဳသူမ်ားထဲမွ ၄၅%ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအား သတင္းမ်ားဖတ္ယူေလ့လာရန္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူခြင့္မ်ားရရွိရန္ အတြက္ အသံုးျပဳၾကၿပီး၊ ၃၂%ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၂၃%ေသာ သံုးစြဲသူျပည္သူမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ားက ယင္းအစီအစဥ္စတင္ကတည္းက စာၾကည့္တိုက္သို႔ ၄င္းတို႕၏ ဒီဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈအတြက္ လာေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္းမ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်သင္ၾကားေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယင္းေအာင္ျမင္မႈမိုင္တိုင္မ်ားေၾကာင့္ အူရီဒူးမွ ဂုဏ္သတင္းျမင့္မားသည့္ Asia’s Business Leaders Awards တြင္ “Corporate Social Responsibility Program of the year” ဆုကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Asia’s Business Leaders Awards သည္ ဂုဏ္သတင္းျမင့္မားသည့္ အာရွေဒသတြင္းဆုႀကီးျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထိုက္သည့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္းမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈ၊ စမ္းသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ အာရွတိုက္အတြင္းရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္စြမ္းရွိမႈမ်ားေပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏုိင္ထြဋ္ က “ကၽြန္ေတာ္တို႕ အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႕ အာရွေဒသတြင္း ဂုဏ္သတင္းၾကီးမားတဲ့ အခမ္းအနားၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ The Asia’s Business Leaders Awards မွာ ယခုလို တန္ဖိုးရွိတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လက္ခံရတဲ့အတြက္ အူရီဒူးျမန္မာကိုယ္စား အင္မတန္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၆၃% ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၆၃% တို႔ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေနေသးတဲ့ေဒသေတြမွာေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ေရွ႕တန္းကေန ရပ္တည္ႏုိ္င္ဖိုနဲ႔၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအခြင့္အလမ္းေတြ ကမ္းလွမ္း ေပးနိုင္ဖို႕အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတာကို အူရီဒူးျမန္မာက နားလည္ပါတယ္။ ဒီဆုဟာ အူရီဒူးျမန္မာေရာ MBAPF အတြက္ပါ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္ဘဝေတြကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိ္င္ဖို႕အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ခြန္အား ျဖစ္ေစပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ စတင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ကတည္းက လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကမ႑ိဳင္ၾကီး ၃ ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕တြင္ အဓိကထား ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။