အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းခြင္ Great Place to Work® အျဖစ္ ၂ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရရွိ

အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းခြင္ Great Place to Work® အျဖစ္ ၂ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရရွိ

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ လြတ္လတ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အဖြဲ႔ Great Place to Work® Institute မွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ Great Place to Work® အျဖစ္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ အသိအမွတ္ျပဳခံရေၾကာင္းကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းသည္ ေျဖဆိုသူ အမည္ေဖာ္ျပရန္မလိုေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံုမ်ားအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေမးျမန္ခ်က္မ်ားေပၚ၌ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀အေျခခံထားျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံအသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးမားသည့္ လက္မွတ္အား Great Place to Work® Institute အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ အူရီဒူးျမန္မာက ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈရလဒ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အလုပ္အကိုင္တက္လမ္း၊ ဆုမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈမ်ား ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၈၂% က တညီတညႊတ္ထဲ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အူရီဒူးျမမန္မာ၏ ၀န္ထမ္း ၁၀ဦးတြင္ ၇ဦးက လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာရန္ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာျဖစ္သည္ဟု ရွဳျမင္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။

“ဒီလက္မွတ္ဟာ အူရီဒူးမိသားစု တစ္ဦးျခင္းတစ္ေယာက္ျခင္းစီအေပၚထားရဲ႔႕ ခံယူခ်က္အတြက္ ေရာင္ျပန္ဟပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႔ ဆႏၵေတြကို ေဖာ္ျပခြင့္၊ ကုမၸဏီအေပၚ ပိုမိုခင္တြယ္စိတ္၊ ၎တို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး စိတ္လုပ္ရွားဖြယ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႔ စတာေတြအေပၚ အျပည့္အ၀ယူၾကည္မႈရွိျခင္းအတြက္ အားေပးျမွင့္တင္ၿပီး ျပည့္စံုတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။” ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Human Resources Officer ျဖစ္သူ Ms. Cecile Umana က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးမ်ားသည့္ ဆုမ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ ၂ႏွစ္ဆက္တိုက္ရရွိေသာ People’s Choice Award၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္ အိႏၵိယရွိ Employer Branding Institute မွ ေပးအပ္ေသာ ရရွိေသာ Asia Best Employer Brand Award ဆုႏွင့္ Myanmar Employer Award မွ ေပးအပ္ေသာ ဆုမ်ားကုိ ရရွိျခင္းျဖင့္ ၎၏ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

Great Place to Work® Institute အေၾကာင္း

Great Place to Work® Institute သည္ လူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သရုပ္ခြဲေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ အၾကံဳေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ႏွစ္ ၃၀ အေတြ႔အၾကံဳျဖင့္ ယခုလက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မွတဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေ႔း ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူျခင္း စသည္တို႔၏ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္မႈကို တိုင္းတာျခင္း ႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔မွ ေပးအပ္ေသာ လက္မွတ္သည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား ၾသဇာအရွိန္အ၀ါကို တိုးတက္ေစပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရတြင္ ရွဳေထာင့္ငါးခုျဖစ္ေသာ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ တရားမၽွတမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိမႈ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခင္မင္ယံုၾကည္ၾကျခင္း တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံကာ အကဲျဖတ္တုိင္းတာခဲ့ပါသည္။