ၿမိဳ႕ႀကီး ခုႏွစ္ၿမိဳ႕ သခ်ၤာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပမယ္

ၿမိဳ႕ႀကီး ခုႏွစ္ၿမိဳ႕ သခ်ၤာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပမယ္

T & H Maths Centre ႏွင့္ Olympiad Partner Schools တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ခုႏွစ္ၿမိဳ႕ သခ်ၤာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ သခ်ၤာၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပဲခူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္တယ္။
အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မည္သည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္လိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီကို Calculation, Geometry,Algebra, Number Theory, Logical Reasoning, Combination တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအလိုက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို စိစစ္ကာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ Report Card မ်ားထုတ္ေပး အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ T & H Maths Centre သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။