ဘဏ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက ဗဟိုဘဏ္ အျပည့္အဝ ကူညီမည္

ဘဏ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက ဗဟိုဘဏ္ အျပည့္အဝ ကူညီမည္

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ဗဟိုဘဏ္၏ သေဘာသဘာဝအရ ဘဏ္မ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့ လွ်င္ အျပည့္အဝကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းမည္ဟု ပါရွိသည္။
ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြ ေရး၊ ေၾကးေရးက႑တည္ ၿငိမ္ ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္း ကမ္းထုတ္ျပန္ထိန္း သိမ္းလ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။
ဗဟိုဘဏ္၏ သေဘာသ ဘာဝအရ ဘဏ္မ်ား၏ ေနာက္ ဆုံးအားထားရာ၊ ဘဏ္မ်ား၏ လို အပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ျပည့္ဝစြာ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုး ရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမရွိေစရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
စက္တင္ဘာ လကုန္ဆုံးခ်ိန္ တြင္ အေႂကြးျပန္သိမ္းမည့္အစီအ စဥ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာမက ဘဏ္ေလာကအတြက္ လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္သည္။