တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စိန္ဖရန္႔စစ္ေဇးဗြီးယား ပရဟိတေဂဟာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္  ပံ့ပိုးလွဴဒါန္း

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စိန္ဖရန္႔စစ္ေဇးဗြီးယား ပရဟိတေဂဟာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္  ပံ့ပိုးလွဴဒါန္း

အူရီဒူးမွ “ပညာၾကြယ္ဝ လူမႈဘဝ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ကညင္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ စိန္ဖရန္႔စစ္ေဇးဗြီးယားပရဟိတေဂဟာသို႔ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၂၅ဝ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ပါသည္။

စိန္ဖရန္႕စစ္ေဇးဗြီးယား ပရဟိတေဂဟာကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ကတည္းကတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းသည္ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ၅၂မိုင္ အကြာတြင္တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ပရဟိတာေဂဟာသည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ နားခိုရာေနရာျဖစ္သလို၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၂၂ ေယာက္အတြက္လည္းပညာသင္ၾကားရာေနျဖစ္လာပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီလရွင္မ်ားက အဆိုပါ မိဘမဲဲ႕ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႕ကို တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
အူရီဒူးမွ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရင္း ယင္းေက်ာင္းဝန္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမ္ီးေဆာင္မွာ ယိုယြင္းေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရာ တြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။။ထို႕ေၾကာင့္ အူရီဒူးမွ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၂၅ဝ ကို လွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏုိင္ထြဋ္မွ “အူရီဒူးအေနနဲ႕ “မိနစ္မ်ားမ်ားေျပာေလ အူရီဒူးကမ်ားမ်ားလွဴေပးေလ” လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွာ ပညာေရးက႑ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔အတြက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ေလ်ာက္မွာ ဘာသာလူမ်ိဳး မခြဲျခားဘဲ အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏို္င္ငံတစ္၀န္းရွိ ၄၉ေနရာကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ လူငယ္မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ရဲ႕ ဘဝကို ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းသာမကပဲ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား နဲ႔အတူ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။