Grab က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း နည္းပညာျဖင့္ အက်ိဳးျပဳနိုင္ရန္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္

Grab က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း  နည္းပညာျဖင့္ အက်ိဳးျပဳနိုင္ရန္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္

Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးမွ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိနိုင္ေစေရး အေထာက္အကူေပးရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးရန္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ရည္မွန္းေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ ‘Grab for Good’ ပန္းတိုင္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္သည္။

● Microsoft ႏွင့္ Tech for Good (နည္းပညာပိုင္း အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ေဆာင္မွု) ပူးေပါင္းျခင္း သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း နည္းပညာ အသုံးခ်နိုင္မွုဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ ကြာဟမွုမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးနိုင္ၿပီး Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို့၏မိသားစုဝင္မ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

● Grab သည္ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့တဲ့ေနသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္ ေဒသလုံးဆိုင္ရာ Break the Silence လွုပ္ရွားမွုကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

● ကုမၸဏီသည္ ၎၏လူမွုဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုဆိုင္ရာ ပထမဆုံးအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ မတ္လ ၂၀၁၉ အထိ ၁၂ လကာလအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း စီးပြားေရးက႑ တြင္ ခန႔္မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံ ထည့္ဝင္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ာကာတာ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ – ၂၄ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း ေန႔စဥ္သုံး super app တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းရွိ လူအမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ နည္းပညာ၊ သိနားလည္မွု စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအား ရယူအသုံးခ်လာနိုင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးနိုင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ေျမာက္ “Grab for Good” လူမွုရပ္ဝန္း အက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္ကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက႑ အတြင္း လူအမ်ား ပိုမို ပါဝင္လာနိုင္ေစၿပီး ၎တို့၏ လူေနမွုဘဝ တိုးတက္ေစရန္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Grab ၏ နည္းပညာ၊ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး “Grab for Good” အစီအစဥ္အတြင္း ေအာက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာရယူနိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

၁။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း အားလုံးရယူအသုံးျပဳနိုင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သိနားလည္မွုမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ – ဘက္ေပါင္းစုံ၊ အလႊာေပါင္းစုံမွ လူတိုင္းသည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ Grab က သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံသား ၃ သန္းအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သိနားလည္မွုတိုးတက္လာၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ပိုမို ရယူအသုံးခ်နိုင္ၾကေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ – အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ Grab ၏ စီးပြားေရးပုံစံ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသစီးပြားေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ ၎တို့အေနျဖင့္ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး စရိတ္စက သက္သာေစရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္နိုင္ေစရန္ Grab သည္ ပုံမွန္ မိရိုးဖလာပုံစံအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဈးဆိုင္ငယ္ ၅ သန္းေက်ာ္အား ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ရည္မွန္းထားသည္။

၃။ အနာဂါတ္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ထားျခင္း – အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ အနာဂတ္တြင္ နည္းပညာလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။ Grab သည္ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မရယူသည့္ နည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၎၏နည္းပညာဆိုင္ရာ ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိသူမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္သည့္ ကနဉီးလုပ္ေဆာင္မွုအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ဤပန္းတိုင္မ်ားကို ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ Grab က ၎၏ “Grab for Good” အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုအျဖစ္ Grab ႏွင့္ Microsoft တို့အၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သိနားလည္မွုႏွင့္ အသုံးခ်မွုစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ Grab ၏ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းမွတစ္ဆင့္ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ပိုမို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ပါဝင္လာနိုင္ၾကေစမည့္ ေဒသလုံးဆိုင္ရာ “Break the Silence” လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို့အား စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ဤ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ေခတ္သစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအသုံးခ်မွုဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးအားျဖည့္ေပးသြားမည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အစ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ – က တြင္ ၾကည့္ပါ)

“အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဟာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးေဒသႀကီး ျဖစ္လာမယ္လို့ ယုံၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္ခဲေနေသးတဲ့အခ်က္က လူတိုင္း ဒီအခြင့္အေရးကို သာတူညီမၽွ ရယူနိုင္ခြင့္နဲ႔ ေဒသတြင္း တိုးတက္မွုနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္နိုင္ဖို့ သာတူညီမၽွ အခြင့္အေရး မရနိုင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တကယ္လို့ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံအသိုင္းအဝန္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္ေတြ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းပညာေတြကို လူအမ်ား လက္လွမ္းမီလာနိုင္မွာ ျဖစ္သလို အသုံးခ်မွု စြမ္းရည္သစ္ေတြ သင္ၾကားၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္းက လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာအတြက္ သူတို့ရဲ့ လူေနမွုဘဝေတြကို ခ်က္ခ်င္းတိုးတက္လာဖို့ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Grab ၏ Group CEO ႏွင့္ Co-founder ျဖစ္သူ Anthony Tan က ေျပာသည္။

“ Grab for Good” ဆိုတာက လူအားလုံး ပါဝင္နိုင္တဲ့ ျပည့္စုံတဲ့ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက Grab လုပ္ကိုင္တဲ့ နိုင္ငံတိုင္းမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုေတြ ဖန္တီးေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ ကတိကဝတ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Anthony Tan က ျဖည့္စြက္ေျပာျပသည္။

Grab for Good: လူမွုဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

“Grab for Good” လူမွုရပ္ဝန္း အက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္ကို Grab စတင္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး၏ ဘဝလူေနမွု တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားသည့္ Grab ၏ ဦးတည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ၎၏ ပထမဆုံး လူမွုဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု အစီရင္ခံစာတြင္ Grab သည္ မတ္လ ၂၀၁၉ အထိ ၁၂ လ အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ စီးပြားေရးက႑တြင္ ခန႔္မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံအထိ ထည့္ဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို လူမွုစီးပြားေရးဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မွုမွာ အထက္ပါ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ KPMG အဖြဲ႕မွ ဘက္လိုက္မွုမရွိဘဲ တြက္ခ်က္အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ။

အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္၊ သို့မဟုတ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ လူ ၇၀ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း၊ ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ ပို့ေဆာင္သူ၊ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္ သို့မဟုတ္ မိတ္ဖက္ေအးဂ်င့္ တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ Grab ပလက္ေဖာင္းကတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြ ရရွိေနၾကသည္။ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားထဲမွ ၂၁ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ Grab ႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္မီက အလုပ္အကိုင္ မရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္ေအးဂ်င့္ ၃၁ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ Grab-Kudo ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွသာ ပထမဆုံးဝင္ေငြ ရရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းအျပင္ Grab သည္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မွုမ်ားကို ပိုမို တြင္က်ယ္စြာ သုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ Grab စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကစၿပီး Grab သည္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁.၇ သန္းေက်ာ္ကို ၎တို့အတြက္ ပထမဦးဆုံး ဘဏ္အေကာင့္မ်ားဖြင့္နိုင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပၽွမ္းမၽွ ေငြသားမဲ့စနစ္ အသုံးျပဳမွုႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ Grab ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေငြသားမဲ့သုံးစြဲမွုႏွုန္းမွာ ၉ ဆ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

Grab ႏွင့္ Microsoft တို့က သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နည္းပညာ အသုံးခ်မွုဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ရန္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္

“Grab for Good” ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ Microsoft ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ပူးေပါင္းမွု တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေခတ္သစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအသုံးခ်မွုဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Grab က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဆီယံ စီးပြားေရးက႑တြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ နိုင္ငံေပါင္း ၆ နိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လုပ္သားေပါင္း ၆.၆ သန္းေက်ာ္သည္ ၂၀၂၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ လုပ္ငန္း အက်ိဳးျပဳစြမ္းရည္မ်ား ျဖည့္တင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္ IT နည္းပညာစြမ္းရည္မ်ားကို လုပ္သားေပါင္း ၄၁% ခန႔္တြင္ မရွိထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

Grab ႏွင့္ Microsoft သည္ ၎တို့၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သိနားလည္မွုစြမ္းရည္မ်ား ကြာဟေနျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ထို့ျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္ခြင္ရွိ လူတိုင္း ရယူအသုံးျပဳနိုင္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရး

အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္ ဟူေသာ တူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို အတူေဝမၽွ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ပညာေရးဆိုတာ လူတိုင္း သင္ယူနိုင္တဲ့အခြင့္အေရးရွိရမယ္လို့ ကၽြန္ေတာ္တို့ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာေပါ့။ ဒါက အနာဂတ္အတြက္ တကယ့္ကို အေရးႀကီးတဲ့ တီထြင္ႀကံဆနိုင္မွုစြမ္းရည္၊ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးခ် စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မွုနဲ႔ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြကို ရရွိေစဖို့ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ အခုလို Grab နဲ႔အတူ လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ တိုးတက္ေစမယ့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ တစ္ေလၽွာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ လုပ္သားအင္အားထုႀကီး ေပၚထြက္လာေစဖို့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးရတဲ့အတြက္ စိတ္လွုပ္ရွားမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က ဒီကမၻာေပၚက လူတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို ပိုၿပီး ႀကီးထြားေအာင္ျမင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးဖို့ပါပဲ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို့ တကယ့္ကို အေလးအနက္ ဂ႐ုစိုက္တဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ Grab နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာ မနက္ျဖန္ဆိုတဲ့ အနာဂတ္ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးနိုင္ဖို့ မိသားစုေတြ၊ လူမွုအသိုင္းအဝန္းနဲ႔ နိုင္ငံေတြကို ေျပာင္းလဲေပးနိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားထုႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ Microsoft ၏ President ျဖစ္သူ Andrea Della Mattea က ေျပာသည္။

“အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႀကီး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွ လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဆီက အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို လူတိုင္း ရယူအသုံးျပဳၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျမႇင့္တင္နိုင္ဖို့ ကၽြန္မတို့ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အထူးသျဖင့္ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင္ေတြဟာ Microsoft သင္တန္းေတြကတစ္ဆင့္ ပညာရပ္အသစ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူၿပီး အလုပ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေတြ ရနိုင္ၾကေတာ့မွာျဖစ္လို့ စိတ္လွုပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္” ဟု Grab ၏ co-founder ျဖစ္သူ Hooi Ling Tan က ေျပာသည္။

ထိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွုတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ကၽြမ္းျခင္းအဆင့္မ်ား ခြဲျခားထားၿပီး Grab ႏွင့္ Microsoft တို့သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း ၃ ခုအားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

● အနာဂတ္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားရွိ လူငယ္မ်ားအၾကား နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေမြးထုတ္ေပးျခင္း

○ Grab ႏွင့္ Microsoft သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

○ Microsoft သည္ နည္းပညာနယ္ပယ္ အသိအမွတ္ျပဳ သင္ခန္းစာမ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးပလက္ေဖာင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားအျပင္ Azure for Education ကဲ့သို့ေသာ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ လက္စြဲမ်ားကို သင္ယူနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ Grab အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ယူေလ့လာနိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ရွည္က်င္းပသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္ဆိုင္ရာ ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင္ယူနိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အလုပ္သင္ရာထူး ခန႔္အပ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္Grab ႏွင့္ Microsoft သည္ အင္ဒိုနီးရွားတကၠသိုလ္ ( University of Indonesia _ UI) ႏွင့္

နည္းပညာေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Bandung Institute of Technology (ITB) တို့တြင္ Microsoft းမွု သင္တန္းအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေျခာက္လတာကာလအတြင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္းရွိ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစတင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

● မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို့၏ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသုံးခ်မွု စြမ္းရည္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ရပ္တည္ရွင္သန္နိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

○ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ Grab ယာဥ္ေမာင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ Microsoft ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမွုအသိအမွတ္ျပဳသင္တန္း အစီအစဥ္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို့သည္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အင္တာနက္ အသုံးျပဳနည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသုံးေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား စသည္တို့ ပါဝင္သည့္ အေျခခံသင္တန္းမ်ားကို တတ္ေျမာက္သည္အထိ ၿပီးစီးေအာင္ သင္ယူနိုင္သည္။ သင္တန္းၿပီးစီးသြားသည္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းသည္ Microsoft သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ကို အခမဲ့ရယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

○ ထိုသင္တန္းကို Grab ယာဥ္ေမာင္းအက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း အြန္လိုင္းသင္တန္းပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည့္ GrabAcademy တြင္ အဂႅႅလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဦးစြာ ရယူနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

○ Grab ႏွင့္ Microsoft သည္ အာဆီယံေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ Empire Code တို့ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အထူးသျဖင့္ Grab မိတ္ဖက္မ်ား၏ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ FutureReadyASEAN ပလက္ေဖာင္းကတစ္ဆင့္ စုံလင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာ ရပ္ကို တစ္ဦီးခ်င္း သင္ယူနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

● ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Generation ၏ You Employed အစီအစဥ္မွ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာအသုံးခ် အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း

○ Grab ႏွင့္ Microsoft သည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ Generation အကူအညီျဖင့္ အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္။ Generation မွာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္ခြင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းျဖည့္ေပးသည့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ Generation က ထုတ္ထားသည့္ လက္ေတြ႕အ သုံးဝင္မွုကို အေျခခံသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ Microsoft အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနႏွင့္ Grab ႏွင့္ Microsoft မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရာထူးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာအခြင့္အေရးရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

○ စင္ကာပူတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ စတင္ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း ၁၀၀ နီးပါးကို နည္းပညာ အသုံးခ်မွုစြမ္းရည္

ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံသား မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ SkillsFuture Singapore ၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ေလ့လာ သင္ယူေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမွုအၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္၍ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီေပးျခင္း

‘Grab for Good’ အစီအစဥ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ အလႊာေပါင္းစုံမွ လူတိုင္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔မွစၿပီး Grab သည္ “Break the Silence” စီမံခ်က္ကို အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံတို့ထံ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုလွုပ္ရွားမွုကို လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မေလးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ တို့တြင္လည္း အရွိန္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ Grab ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ့တဲ့သူမိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လာမည့္ႏွစ္တစ္ေလၽွာက္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးျမင့္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ား၏ နိုင္ငံတကာရက္သတၱပတ္ ( စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ၃၀ ရက္ထိ) အတြင္းတြင္ Grab သည္ ေဒသတြင္း အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ားကို ကူညီေပးသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ ျပည့္စုံသည့္ သင္ၾကားပို့ခ်မွုမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေထာက္အကူမ်ား ေပးနိုင္ရန္ Gerkatin in Indonesia ၊ Malaysia Federation of the Deaf ၊ Singapore Association of the Deaf ႏွင့္ the National Association of the Deaf Thailand တို့ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Gerkatin အဖြဲ႕အစည္း၏ chairperson ျဖစ္သည့္ Bambang Prasetyo က “သင့္ေတာ္တဲ့ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းကို ရွာေဖြဖို့ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို့အသိုင္းအဝန္းမွာ အျမဲရွိေနတဲ့စိန္ေခၚမွုတစ္ခုပါ။ ဆြံ့အနားမၾကားသူေတြကို ႏွုတ္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အျခားဆက္သြယ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ရွိမေနတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ေနရာရဖို့ အခက္အခဲရွိေနၾကပါတယ္။ အခုလို ကၽြန္ေတာ္တို့ကို သူတို့ရဲ့ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္၊ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္၊ ကုန္ပစၥည္း ျဖန႔္ျဖဴးေပးပို့သူေတြအျဖစ္ ႀကိဳဆိုလက္ကမ္းေပးတဲ့ Grab လို အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တကယ့္ကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ဒီ ပူးေပါင္းမွုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို့ လူမွုအဝန္းအဝိုင္းမွာရွိတဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ယုံၾကည္မွု ရွိလာေစၿပီး ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ယူစရာမလိုေတာ့တဲ့အျပင္ သူတို့မိသားစုေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျဖည့္စြမ္းနိုင္တဲ့အထိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးရန္ အသုံးျပဳရန္ သီးသန႔္ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ live chat လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ (ေနာက္ဆက္တြဲ – ခ ကို ၾကည့္ပါ) အဆင့္ျမႇင့္တင္မွုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို Grab အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ Grab app widget တစ္ခု မွတစ္ဆင့္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့တဲ့သူ အဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးသည့္ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ားအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည့္ အဘိဓါန္ (Sign Dictionary) ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

စီစဥ္ထားသည္။ ထို့အျပင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုလည္း မသန္စြမ္းခရီးသည္မ်ားအား ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ အကူအညီေပးနိုင္ရန္ လစဥ္ သင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပို့ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Bandung မွ နားမၾကားေသာ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Al Kautsar Wirawan က “ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့တဲ့မွုေၾကာင့္ အရင္အလုပ္ကေန အထုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ Grab နဲ႔

မခ်ိတ္ဆက္ခင္အထိ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေငြရမယ့္အခြင့္အလမ္းကို ရွာေဖြရတာ အေတာ္ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ယာဥ္ေမာင္း (မိတ္ဖက္) တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္လာတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သြားပါၿပီ။ အတိတ္ကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားမေနေတာ့ပါဘူး။ ဒီ အခြင့္အေရးအတြက္ Grab ကိုလည္း အင္မတန္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူတို့ေတြက ဒီပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို့ အလုပ္မွာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပေျပ လုပ္နိုင္ေအာင္ အဆက္မျပတ္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေပးေနတာမို့ ဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Hooi Ling Tan က “အခုဆိုရင္ Grab ပလက္ေဖာင္းကတစ္ဆင့္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့ယြင္းသူေတြ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဖြံၿဖိဳးမွု ေနာက္က်တဲ့သူေတြ၊ ဘီးအသုံးျပဳသြားလာရသူေတြ စတဲ့ မသန္စြမ္းသူေပါင္း ၈၀၀ နီးပါးဟာ ကၽြန္မတို့ Grab ပလက္ေဖာင္းကေနတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြ ရွာနိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရေနၾကပါၿပီ။ သူတို့ဟာ ယာဥ္ေမာင္း ဒါမွမဟုတ္ အစားအေသာက္ ပစၥည္းပို့ေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို့ရဲ့ အက္ပလီေကးရွင္း အသုံးျပဳသူေတြကို ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ဝန္ေဆာင္မွုေပးရင္းနဲ႔ပဲ သူတို့နဲ႔ ၾကဳံဆုံရတဲ့သူတိုင္းအတြက္ စိတ္ခြန္အားေတြ မၽွေဝေပးေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ တစ္စုံတစ္ရာမယူဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူတို့ရဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ဇြဲလုံ႔လ ျဖစ္ပါတယ္။ Grab လိုမ်ိဴး လူတိုင္းရယူအသုံးျပဳနိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေတြကေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳးေတြမရွိဘဲ တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုေပးေနမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အကူအညီေပးနိုင္ရန္ Grab သည္ GrabGerak အမည္ရွိ မသန္စြမ္းသူ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မွုတစ္ခုကို အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံရွိ ၿမိဳ့ႏွစ္ၿမိဳ့တြင္ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ GrabGerak ဝန္ေဆာင္မွုကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉ ကစၿပီး Medan ႏွင့္ Semarang ၿမိဳ့တို့တြင္ စတင္သုံးစြဲနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အထူး အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မွုကို စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို့တြင္လည္း ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုနိုင္ငံမ်ားတြင္ အလားတူဝန္ေဆာင္မွုကို GrabAssist ဟု ေခၚဆိုၿပီး ထိုဝန္ေဆာင္မွုကို ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ဝွီးခ်ဲမ်ား၊ လမ္းေလၽွာက္အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ ေခါက္၍သိမ္းဆည္းနိုင္ေသာ စကူတာမ်ားႏွင့္ အျခား ေရြ႕လ်ားစက္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳနိုင္ရန္၊ ဝွီးခ်ဲႏွင့္ ယာဥ္အၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္အကူအညီေပးနိုင္ရန္၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သြားလိုသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္သည့္ အေျခခံလက္ဟန္ေျခဟန္လကၡဏာမ်ားအား သိရွိေစရန္ႏွင့္ သတိထားရမည့္ အေရးႀကီး ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ အထူး သင္တန္းအစီအစဥ္ကို တက္ေရာက္သင္ယူရပါသည္။

Grab အေၾကာင္း

Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း ထိပ္တန္း ေန႔စဥ္သုံး Super app ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆုံးေသာ ေန႔စဥ္သုံး ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုတြင္ Grab app ကို ေဒါင္းလုတ္ထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေပါင္း ၁၆၃ သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားကို ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား စုစုေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္တို့ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲနိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသည္။ Grab

သည္ ေဒသတြင္း အငွားယာဥ္ကြန္ယက္အႀကီးဆုံးကို ရရွိထားၿပီး စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စၿပီး ခရီးစဥ္ေပါင္း ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ Grab သည္ ေဒသတြင္း အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မွုအမ်ိဳးအ စားအမ်ားဆုံးကို ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနၿပီး အစားအေသာက္၊ ပစၥည္းပို့ေဆာင္ေရး၊ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်စနစ္ႏွင့္ ဘဏၰာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၈ နိုင္ငံရွိ ၿမိဳ့ေပါင္း ၃၃၉ ၿမိဳ့တြင္ ေပးအပ္လ်က္ရွိ သည္။