ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတ တိုးပြားေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံး သင့္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ သင္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Google ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ပထမဦးဆုံး ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတ တိုးပြားေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံး သင့္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ သင္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Google ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ပထမဦးဆုံး ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ အူရီဒူးျမန္မာ သည္ ယေန႔တြင္ Google အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ အူရီဒူးျမန္မာသည္ Google ႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗဟုသုထုတိုးပြားေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ သင္တန္းအစီအစဥ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳအားေပးျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Google သည္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပြားေစေရး အစီအစဥ္မ်ားစြာကို ကာလရွည္ၾကာစြာ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အူရီဒူးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ ထိပ္တန္းတြင္ဦးေဆာင္ေနေသာေအာ္ပေရတာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ Google ႏွင့္ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရျခင္းအေၾကာင္းသည္ ၄င္း၏ “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဝျပည့္စုံဖို႔ အင္တာနက္ျဖင့္ေလ့လာစို႔” လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“အူရီဒူးဟာဆိုရင္ နည္းပညာေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ကူးေျပာင္းေရးမွာ နည္းပညာေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ လူတိုင္းဟာ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ နဲ႔ အင္တာနက္ကို အက်ိဳးရွိရွိ တာဝန္သိသိနဲ႔ ဘယ္လိုအသုံးခ်ရမယ္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နဲ႔ သိရွိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာဗဟုသတတိုးပြားေရး အစီအစဥ္ကို အေျခခံပညာအဆင့္ကေနစတင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ အင္တာနက္ကို အခ်ိန္မေ႐ြး အကန႔္အသတ္မရွိ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ေခတ္မွာ ႀကီးျပင္းလာၾကတဲ့အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတရွိမႈဟာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အထင္ရွားဆုံး အေၾကာင္းအရာ မ်ားထဲမွတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိၿပီး လက္ေတြ႕ဘဝမွာလို အြန္လိုင္းေပၚမွာပါ အခ်င္းခ်င္းစာနာနားလည္စိတ္နဲ၌ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံၾကဖို႔ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီသင္တန္းအစီအစဥ္ဟာ ဒီဂ်စ္တယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝတဲ့စကားဝိုင္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ အိမ္မွာေရာ၊ ေက်ာင္းမွာပါမက အျခားေနရာေပါင္းမ်ားစြာမွာပါ ျပန္လည္ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ေဝမွ်ႏိုင္ဖို႔ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္ ေပးသြားႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Google မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ တို႔၏ Head of Industry (Tech and Telco) ျဖစ္သူ Su Ann Lim က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
ယင္းထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအၾကား ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ကို နားလည္သိရွိမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။