လမ္းေပၚကအႏုပညာသမား

လမ္းေပၚကအႏုပညာသမား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ မေန့ကတင္ထားတာျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနပါတယ္။

လမ္းေပၚမိမိတတ္ထားပညာကိုအသံုးခ်ပီးေငြေၾကးအလွဴခံပံုစံပါ။

အဘအတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။