လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအား ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူနိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ #GirlsTakeover အစီအစဥ္

လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအား ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူနိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ #GirlsTakeover အစီအစဥ္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔ –

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္ (၁,၀၀၀) ဦးတို့သည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ #GirlsTakeover အစီအစဥ္၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာမ်ားအား တစ္ေန႔တာ ပုခုံးေျပာင္း တာဝန္ လႊဲယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လူမွုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Plan International က #GirlsTakeover အစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ ႀကီးမွူးက်င္းပခဲ့ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ညီမၽွေသာ တာဝန္ယူဆုံးျဖတ္နိုင္ခြင့္၊ ညီမၽွေသာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ လုံျခဳံမွု၊ ညီမၽွေသာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္နိုင္ခြင့္တို့ ရရွိေစရန္ အားေပးလွုံ႔ေဆာ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့အျပင္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ တြန္းအား ေပးနိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္၊ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မလင္းလင္းထြန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုတိယ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး သူမ၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသူေလးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မွုေနရာမ်ားတြင္ လက္လႊဲရယူၾကည့္နိုင္ရန္ အားေပးလွုံ႔ေဆာ္သြားမည့္ #GirlsTakeover အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးခဲ့သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း၏ ဒုတိယ အမွုေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူးအား လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မလင္းလင္းထြန္းသည္ ယခုႏွစ္ #GirlsTakeOver အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္အတြက္ Plan International Myanmar သို့ ေလၽွာက္ထားသူေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္အတြင္းမွ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး (၁၅) ဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိယအမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ေန႔တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့စဥ္က သူမသည္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ KBZPay လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ပံ့ပိုး ကူညီေပးမည့္ စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခု၏ လက္ေတြ႕ကမၻာအား တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ သူမ တာဝန္လြဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ေန႔မွာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပည့္ရွိေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္၏ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ KBZPay ၊ Marketing ႏွင့္ Corporate Affairs ဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မလင္းလင္းထြန္းက သူမ၏ အေတြ႕အၾကဳံကို ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ “ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းရဲ့ အႀကံေပး လမ္းညႊန္မွုနဲ႔အတူ ကေမၻာဇဘဏ္ရဲ့ ဒုတိယအမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တာဟာ ကၽြန္မအတြက္ အရမ္းတန္ဖိုးရွိၿပီး ေမ့မရနိုင္မယ့္ အေတြ႕အၾကဳံတစ္ခုပါ။ ဒီ ရာထူးကို တာဝန္ယူထားရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မအေနနဲ႔ စနစ္တက် ေတြးေခၚဆုံးျဖတ္တတ္ဖို့နဲ႔ ကေမၻာဇဘဏ္မွာရွိတဲ့ ဌာနေတြအတြက္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ရတဲ့ အပိုင္းေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရတဲ့ အပိုင္းေတြမွာ ကူညီလမ္းညႊန္ေပးဖို့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ အခု ရလိုက္တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံကတစ္ဆင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို့ ဆိုတဲ့ ကၽြန္မရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မွုေတြ ပိုရွိလာတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မတို့ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းနိုင္ဖို့ အားလုံးရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမွုေတြနဲ႔အတူ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ဘာမဆိုျဖစ္နိုင္ေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္လို့ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ အားလုံးကို ကိုယ့္ရဲ့ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို့ အားေပး အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို့ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ မိမိတို့ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ထိုင္ေစာင့္ေနတာထက္ ကိုယ္တိုင္ အရင္ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္လို့ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု မလင္းလင္းထြန္းမွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Plan International Myanmar က ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမရွိ ျမန္မာပလာဇာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းက ႏွုတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “အခုလို မိန္းကေလးမ်ားေန႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူငယ္ မိန္းကေလးေတြ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမွုေတြနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို လူေတြပိုၿပီး သိလာေအာင္နဲ႔ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာနိုင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖို့ဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမွုကို ပိုၿပီး သတိျပဳလာၾကေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပနိုင္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို့အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ သူတို့လက္ဆင့္ကမ္းရယူမယ့္ ကမၻာႀကီးကို ပုံေဖာ္ရာမွာ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးဖို့ လိုပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွုေတြ ဖန္တီးနိုင္ဖို့ လူတိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးကေန ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ငံအတြင္း အားလုံး တစ္ေျပးညီ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ဖို့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာေတြမွာ တာဝန္ေပးအပ္ဖို့ လိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာက႑ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့နဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္လွမ္းနိုင္ဖို့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို့ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ကၽြန္မတို့ ေထာက္ပံ့အားေပးဖို့ လိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို့ ကမၻာႀကီးကို အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သီးသန႔္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သီးသန႔္ ဖန္တီးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာတူညီမၽွ အခြင့္အေရးရၾကတဲ့ ကမၻာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ဖို့ ႏွစ္ဘက္စလုံးရဲ့ အေတြးအျမင္ေတြအားလုံးကို နားေထာင္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မလင္းလင္းထြန္း၏ ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိယအမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပုံမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုအား ယခု Link အား ႏွိပ္၍ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ #GirlsTakeOver ကမ္ပိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ယခု Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

– ၿပီး –

ကေမၻာဇဘဏ္ အေၾကာင္း

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမွုဘဝ အရည္အေသြးကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ retail ႏွင့္ commercial ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ေဈးကြက္၏ ၄၀% ကို ရယူထားပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွုဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ နိုင္ငံ၏ တမူထူးျခားသည့္ စီးပြားေရးပုံစံ အခင္းအက်င္းကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အလ်င္အျမန္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွု က႑ကို၊ အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ နည္းပညာ က႑မ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ပိုမိုလြတ္လပ္က်ယ္ျပန႔္လာသည္ႏွင့္အမၽွ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္ စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာမည့္အတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ၿမိဳ့ႀကီးမ်ား၊ စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ ေဒသတြင္း လူမွု အသိုက္အဝန္းမ်ားကို အေရးပါ၍ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

=======

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္

ကေမာၻဇဘဏ္က လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအား ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ #GirlsTakeover အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီ

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔ – ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္ (၁,၀၀၀) ဦးတို႔သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ #GirlsTakeover အစီအစဥ္၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာမ်ားအား တစ္ေန႔တာ ပုခုံးေျပာင္း တာဝန္ လႊဲယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Plan International က #GirlsTakeover အစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ညီမွ်ေသာ တာဝန္ယူဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္၊ ညီမွ်ေသာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ၊ ညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိေစရန္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ တြန္းအား ေပးႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

အသက္ ၂၀ ႏွစ္အ႐ြယ္၊ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မလင္းလင္းထြန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္၏ ဒုတိယ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး သူမ၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသူေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ လက္လႊဲရယူၾကည့္ႏိုင္ရန္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္သြားမည့္ #GirlsTakeover အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးခဲ့သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း၏ ဒုတိယ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူးအား လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မလင္းလင္းထြန္းသည္ ယခုႏွစ္ #GirlsTakeOver အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Plan International Myanmar သို႔ ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္အတြင္းမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး (၁၅) ဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ေန႔တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့စဥ္က သူမသည္ ကေမာၻဇဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ KBZPay လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကေမာၻဇဘဏ္မွ ပံ့ပိုး ကူညီေပးမည့္ စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခု၏ လက္ေတြ႕ကမာၻအား တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ သူမ တာဝန္လြဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ေန႔မွာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပည့္ရွိေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကေမာၻဇဘဏ္၏ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ KBZPay ၊ Marketing ႏွင့္ Corporate Affairs ဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မလင္းလင္းထြန္းက သူမ၏ အေတြ႕အႀကဳံကို ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ “ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းရဲ႕ အႀကံေပး လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔အတူ ကေမာၻဇဘဏ္ရဲ႕ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တာဟာ ကြၽန္မအတြက္ အရမ္းတန္ဖိုးရွိၿပီး ေမ့မရႏိုင္မယ့္ အေတြ႕အႀကဳံတစ္ခုပါ။ ဒီ ရာထူးကို တာဝန္ယူထားရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္မအေနနဲ႔ စနစ္တက် ေတြးေခၚဆုံးျဖတ္တတ္ဖို႔နဲ႔ ကေမာၻဇဘဏ္မွာရွိတဲ့ ဌာနေတြအတြက္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ရတဲ့ အပိုင္းေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရတဲ့ အပိုင္းေတြမွာ ကူညီလမ္းၫႊန္ေပးဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပါတယ္။ အခု ရလိုက္တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံကတစ္ဆင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ဆိုတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈေတြ ပိုရွိလာတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အားလုံးရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြနဲ႔အတူ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္မအေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ အားလုံးကို ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အားေပး အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ထိုင္ေစာင့္ေနတာထက္ ကိုယ္တိုင္ အရင္ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု မလင္းလင္းထြန္းမွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Plan International Myanmar က ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမရွိ ျမန္မာပလာဇာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “အခုလို မိန္းကေလးမ်ားေန႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူငယ္ မိန္းကေလးေတြ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို လူေတြပိုၿပီး သိလာေအာင္နဲ႔ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာႏိုင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖို႔ဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမႈကို ပိုၿပီး သတိျပဳလာၾကေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ သူတို႔လက္ဆင့္ကမ္းရယူမယ့္ ကမာၻႀကီးကို ပုံေဖာ္ရာမွာ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ လူတိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးကေန ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံအတြင္း အားလုံး တစ္ေျပးညီ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာေတြမွာ တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာက႑ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ကြၽန္မတို႔ ေထာက္ပံ့အားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ကမာၻႀကီးကို အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သီးသန႔္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သီးသန႔္ ဖန္တီးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရၾကတဲ့ ကမာၻႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ဖို႔ ႏွစ္ဘက္စလုံးရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြအားလုံးကို နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မလင္းလင္းထြန္း၏ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပုံမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုအား ယခု Link အား ႏွိပ္၍ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ #GirlsTakeOver ကမ္ပိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ယခု Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

– ၿပီး –

ကေမာၻဇဘဏ္ အေၾကာင္း

ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈဘဝ အရည္အေသြးကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ကေမာၻဇဘဏ္သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ retail ႏွင့္ commercial ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ေဈးကြက္၏ ၄၀% ကို ရယူထားပါသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ တမူထူးျခားသည့္ စီးပြားေရးပုံစံ အခင္းအက်င္းကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ က႑ကို၊ အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ နည္းပညာ က႑မ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ပိုမိုလြတ္လပ္က်ယ္ျပန႔္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာမည့္အတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ ေဒသတြင္း လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို အေရးပါ၍ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။