သူ႔အတန္းေဖာ္ေတြ တစ္ေယာက္မွသူ႔ကိုမေလွာင္ခဲ့ပါဘူး ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ကြာျခားခ်က္တစ္ခုပါပဲ…:”)

သူ႔အတန္းေဖာ္ေတြ တစ္ေယာက္မွသူ႔ကိုမေလွာင္ခဲ့ပါဘူး ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ကြာျခားခ်က္တစ္ခုပါပဲ…:”)

သူ႔အတန္းေဖာ္ေတြ တစ္ေယာက္မွသူ႔ကိုမေလွာင္ခဲ့ပါဘူး
ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ကြာျခားခ်က္တစ္ခုပါပဲ…:”)
ေျပာရတာစိတ္မေကာင္းပါဘူး…💪

သူ႔အတန္းေဖာ္ေတြ တစ္ေယာက္မွသူ႔ကိုမေလွာင္ခဲ့ပါဘူး…😢
ဒါကၽြန္ေတာ္တို့ နိုင္ငံနဲ႔ကြာျခားခ်က္တစ္ခုပါပဲ…:”) ေျပာရတာစိတ္မေကာင္းပါဘူး…💪

Let’s support each other! Sharing is caring!.❤

Lift with Ethan 🇲🇲
(Your Trusted Fitness Trainer)

#Lift_with_Ethan #Fitness #Motivation #Cute #Martial_Arts #Kids