ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) က အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၇ ဘီလီယံခ်ထားေပး

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) က အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၇ ဘီလီယံခ်ထားေပး

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) မွ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားထံ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၇ ဘီလီယံ ခ်ထားေပးျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ၃၀ ရက္တြင္ Union Financial Center B ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Fullerton Finance (Myanmar) Company Limited၊ Proximity Finance Microfinance Company Limited၊ Vision Fund Myanmar Company Limited၊ Early Dawn Microfinance Company Limited၊ Pact Global Microfinance Fund ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
“Microfinace ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ရပ္ကေန ကူညီႏိုင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ က႑တစ္ရပ္ကပါရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Microfinance ကုမၸဏီေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ရတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းသာေက်နပ္မိပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၏ Chief Business Officer ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္နီခင္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) မွ Deputy Chief Business Officer ဦးေဇာ္မိုးေအာင္က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) ႏွင့္ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ (၅)ခုတို႔မွ နားလည္မႈ သေဘာတူစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ကာ အမွတ္တရဆုတံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။