ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းအား ေနရာ ၆၀ သို႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းအား ေနရာ ၆၀ သို႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈအား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ျဖစ္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာတတ္ကြၽမ္းမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြကာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ရရွိလာေစရန္ ဟူသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အူရီဒူးျမန္မာမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ ေနရာေပါင္း ၆၀ သို႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္ႏွင့္အညီ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ Myanmar Book Aids and Preservation Foundation (MBAPF) တို႔သည္ ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လူထုစင္တာ အသစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပုံေဖာ္သြားရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၅၅ ခုျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး စာၾကည့္တိုက္ အေရအတြက္ေပါင္း ၉၀ ခုအထိ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အဆိုပါ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အူရီဒူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းမွ စာၾကည့္တိုက္ စုစုေပါင္း ၁၅၀ အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကိရိယာေပါင္း ၇၀၅ ခုႏွင့္အတူ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုပါ လႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၆၅% ေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အားေကာင္းေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာမွ သိရွိနားလည္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ယူေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ရည္႐ြယ္ထားသည္ႏွင့္အညီ အူရီဒူးသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လူေနမႈဘဝ ပိုမိုျပည့္စုံႂကြယ္ဝလာေစရန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားအား ျပန္လည္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္မွ “ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတဝန္းက ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ေတြကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တတ္ေျမာက္မႈေတြကို ကူညီျမႇင့္တင္ေပးေနႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ အခုလို စီမံကိန္း တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံတဝန္းက ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ နည္းပညာကို အသုံးခ်ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဘ၀ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သင္ယူႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြကို ေပးအပ္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။