ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ Biometrics နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုၾက

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ Biometrics နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုၾက

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၉။ ။

ကမာၻတစ္ဝန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) မွ ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေျဖဆိုသူအားလံုး၏ တစ္ဝက္နီးပါး (၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔သည္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း (Authentication) တို႔အတြက္ Biometrics နည္းလမ္းမ်ား (လက္ေဗြရာ၊ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား၊ အသံ၊ မ်က္ၾကည္လႊာ၊ ေသြးျပန္ေၾကာ၊ DNA စသည္တို႔ျဖင့္ Scan ဖတ္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္) ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ေငြေပးေခ်မႈ၊ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ခံနားလည္မႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကို တိက်နက္နဲစြာ ေလ့လာ သံုးသပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
Visa Myanmar ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Lillian Wang က “သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္တဲ့ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲေပးေနတဲ့ အသစ္အသစ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သံုးစြဲသူေတြဟာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းပိုင္းရဲ႕ နည္းပညာတိုးတက္မႈေတြကို သေဘာက်တယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ နည္းပညာပိုင္း နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈအသံုးျပဳျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သိရွိနားလည္လာၾကတာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔လည္း စိတ္အားတက္မိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ Biometric နည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္းမ်ားမွာ လက္ေဗြ Scan ဖတ္ျခင္း (၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ မ်က္ၾကည္လႊာ Scan ဖတ္ျခင္း (၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အသံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း (၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္သည္။

Biometric နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို အသံုးျပဳရျခင္း၏ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈအဆင့္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ေဗြ Scan ဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရသည္မွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ရာ ဤနည္းလမ္းသည္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈအဆင့္၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိ သည္။ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနည္းလမ္းသည္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနကာ၊ အသံျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနည္းလမ္းသည္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျဖဆို သူမ်ားအတြက္ မ်က္ၾကည္လႊာ Scan ဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းမွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ကာ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိထားသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ထပ္မံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စမတ္နာရီ (Smartwatch)၊ လက္ပတ္ (Wristband) ႏွင့္ လက္စြပ္ (Ring) စသည့္ အဆင္တန္ဆာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ၊ စိတ္ဝင္စားမႈအေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့သည္။ ထပ္မံေတြ႔ရွိွခ်က္မ်ားအရ ေျဖဆိုသူ ၁၀ ဦး တြင္ ၁ ဦး (၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကသာ ဤကဲ့သို႔ အဆင္တန္ဆာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိ ထားသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသုိ႔ သတိျပဳ သိရွိမႈ နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ တစ္ဝက္ခန္႔ (၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ဤကဲ့သုိ႔ နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳခ်င္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာတြင္ စမတ္နာရီအသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းသည္ ႏွစ္သက္သူ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ၊ ၎၏ ေနာက္တြင္ လက္ပတ္အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း (၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ လက္စြပ္အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း (၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) တုိ႔ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အဆင္တန္ဆာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား၏ အဆင္ေျပ လြယ္ကူမႈအဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေျဖဆိုသူအားလံုးနီးပါးက (၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) လက္ပတ္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္မွာ အဆင္ေျပဆံုးဟုေျဖဆိုၾကကာ ဒုတိယအေနျဖင့္ စမတ္နာရီ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္း (၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ တတိယအေနျဖင့္ လက္စြပ္အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း (၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔က ရပ္တည္လ်က္ရွိ သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေငြေၾကးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာယူျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ AI Chatbot မ်ား အသံုးျပဳ ျခင္းကို သေဘာက်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ AI Chatbot ကို အသံုးျပဳဖူးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လူဦးေရ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သေဘာက်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈရိွသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Visa Contactless နည္းပညာလိုမ်ိဳး ဆန္းသစ္တဲ့ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းေတြကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သလို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈေတြ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း သံုးစြဲသူေတြကို အသိပညာေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလို တိုးတက္လာတဲ့အေျခအေနအတြက္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူမိေပမယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈကို လက္ခံအသံုးျပဳမႈကို တိုးျမွင့္သြားဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔ ေငြေပးေခ်မႈေဂဟစနစ္ထဲမွာ ဆန္းသစ္တဲ့ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းေတြကို မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ ကၽြန္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု Lillian က နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈပံုစံ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထႏွင့္ သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၅၀၄ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Close Menu