တရားမွ်တေန႔စဥ္ဘ၀ အႏုပညာျပပြဲ က်င္းပမည္

တရားမွ်တေန႔စဥ္ဘ၀ အႏုပညာျပပြဲ က်င္းပမည္

Everyday Justice တရားမွ်တေန႔စဥ္ဘ၀ အႏုပညာျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိ၊ အမွတ္ ၇၇-၉၁ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Old Tourist Burma အေဆာက္အအံု (ျမန္မာအေဆြကုမၸဏီ အေဆာက္အအံု၊ မဟာ ဗႏၶဳလပန္းျခံႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္) တြင္ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ ေမးခြန္းႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပုံေငြပံ့ပိုးၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ MyJustice စီမံကိန္း ၄-ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနႏွင့္ တရားမွ်တ ေန႔စဥ္ဘ၀ အႏုပညာျပပြဲကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ အခန္းက႑ကို ေဖာ္ညြန္းေသာ ပန္းခ်ီ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို တင္ဆက္သြားပါမည္။

Platform ႏွင့္ Bridge မွ ႐ိုက္ကူးေသာ လူထုတြင္းမွ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းတို၊ Tea Animation ႏွင့္ Bridge တို႔မွ ဖန္တီးေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မွန္ အယ္နီေမးရွင္းဇာတ္လမ္းတို၊ Thet Htoo | Thi Ha Zaw| Aung Kyaw Kyaw တို႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ားလည္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Myanm/art မွ စုစည္းျပသၿပီး Bridge မွ ျပပြဲဒီဇိုင္းကို တာ၀န္ယူၿပီး ပန္းခ်ီ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္လမ္း အႏုပညာျပပြဲကို ဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

MyJustice စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရပ္႐ြာလူထုအတြက္ အမႈအခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သာတူညီမွ်စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ဝင္ေငြနည္းၿပီး တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္းမီႏိုင္စြမ္းနည္းသူမ်ားအတြက္ အမႈအခင္း/အျငင္းပြားမႈကို တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။