“တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္ MAB Customers မ်ား စုေငြအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ားလုပ္ခလစာမ်ားကို သုံးႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေပးအပ္သြားမည္

“တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္ MAB Customers မ်ား စုေငြအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ားလုပ္ခလစာမ်ားကို သုံးႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေပးအပ္သြားမည္

“တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္သည္ MAB Customers မ်ား၏
စုေငြအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ား၏ လုပ္ခလစာမ်ားကို သုံးႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ထို့အျပင္ MAB အေနျဖင့္ အ.ထ.က(ခြဲ) အုတ္ဖိုေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ့နယ္ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္း ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားလွူဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊၁၉ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ ။ ။ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္သည္ ပညာေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ “တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္ျဖင့္ လူမွုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာလိုက္သည္။ ယခုေၾကညာခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ Melia Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ MAB ၏ “ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ေန႔သစ္မ်ားဆီသို့” အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ “တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” လူမွုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းသည္ MAB စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အခ်ိန္မွ စ၍ ဆယ္စုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့လူမွု ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေက်းဇူးတင္ေသာအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လူမွုအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္တြင္ MAB အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ပထမဦးဆုံး ၆ လအတြင္း MAB တြင္ က်ပ္တစ္သိန္း စုေငြထည့္သြင္းသည့္အခါတိုင္း ေငြဆယ္က်ပ္ကို မတည္ေငြအေနျဖင့္ MAB က ထည့္ဝင္လွူဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မတည္ေငြကို အသုံးျပဳသူမ်ား၏ လာေရာက္အပ္ႏွံထားေသာ အေကာင့္မ်ားမွ ရယူျခင္း မဟုတ္ဘဲ MAB ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွသာ မတည္လွူဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MAB အေနႏွင့္ ယခုအစီအစဥ္ မစခင္ အခ်ိန္ကတည္းကပင္ ေသြးလွူဒါန္းျခင္းကဲ့သို့ လူမွုအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ဖူး ေသာ္လည္း “တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္သည္ အႀကီးဆုံးေသာ လူမွုအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္မတို့အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ရဲ့ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ လူမွုပတ္ဝန္းက်င္ကို တစ္ခုခု အက်ိဳးျပဳခ်င္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ Consumer Banking Department မွ Sales and Distribution ၏ Vice President ျဖစ္သူ ေဒၚဧဒင္ထားငွကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎မွ ထပ္မံ၍ “ဒီလွူဒါန္းမွုက MAB ရဲ့ လွူဒါန္းမွုအေနနဲ႔တင္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္မတို့ရဲ့ Customers ေတြရဲ့ လွူဒါန္းမွုလည္း ပါဝင္တယ္လို့ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအစီအစဥ္ရဲ့ ရလာတဲ့ ေအာင္ျမင္မွုကို အားျပဳၿပီး ေနာင္အနာဂတ္မွာလည္း ဒီထက္ပိုအက်ိဳးရွိမယ့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္လို့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လွူဒါန္းမွု၏ တခ်ိဳ့ကို MAB စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ လျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ ေနာက္သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၿမိဳင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ ဓမၼစရိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ခလစာအျပင္ MAB က အပိုထပ္ေဆာင္းေပးေသာ စုေငြအျဖစ္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို့ ျပဳလုပ္ရန္ MAB မွ လွူဒါန္းေငြလက္ခံသူမ်ားအား ေငြတိုးပြားႏွုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးရန္ႏွင့္ ေနာင္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၎တို့၏ ေငြမ်ားတိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Corporate Account (လုပ္ငန္းသုံးအေကာင့္မ်ား) ကို ဖြင့္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဘဏ္အေကာင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီးမွ ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွလည္း မည္သည့္ MAB ၏ ATM စက္တြင္မဆို ေငြသားအေနျဖင့္ သြားေရာက္ထုတ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤမတည္ေငြမ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ပုံမွန္ရရွိေနေသာ လစာကို အစားထိုးေပးအပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပိုမိုတိုးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမွုဘဝကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို့၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္ကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ နိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို့အျပင္ MAB အေနျဖင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ့နယ္ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္လည္း ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားလွူဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

MAB သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဘဏ္ခြဲ ၉၈ ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုမိုေအာင္ျမင္သည့္ ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္
ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ “တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္သည္ ေရရွည္ တည္တံ့ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူထုကို ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္း၊ တက္ႂကြလွုပ္ရွားေစျခင္းႏွင့္ အတူတူဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအစရွိသည့္ အဓိကတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အတူ MAB ၏ “Better Ways, Better Living” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

“အခုလို MAB ရဲ့ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကို ဆင္ႏႊဲရသလို ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ခုလိုပဲ ဆင္ႏႊဲနိုင္ဖို့ ေမၽွာ္လင့္ၿပီးေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဏ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္” ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၏ Chief Credit Officer cum Deputy Chief Business Officer ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မိုးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို့ ဒီလူမွု အက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္အတြက္ အရမ္းကို စိတ္လွုပ္ရွားေနပါတယ္။ အားလုံးရဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို့ နိုင္ငံရဲ့ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို ျမင္ရဖို့အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။