ျမန္မာနိုင္ငံသား သုံးစြဲသူ ၄ ဦးတြင္ ၃ ဦးသည္ Contactless ကတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွုမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾက – Visa ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံသား စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန႔္သည္ Contactless ကတ္မ်ားျဖင့္   ေငြေပးေခ်မွုကို သိရွိၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္၊…

0 Comments

Grand Royal Group International ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွတဆင့္ နိုင္ငံျခားအရက္မ်ားတင္သြင္းျခင္းမူဝါဒ အားႀကိဳဆို

Grand Royal Group International ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ (GRGI) သည္၊ လူႀကိဳက္မ်ား၍ ထင္ရွားေသာ ဝီစကီအမွတ္တံဆိပ္အမ်ားအျပားႏွင့္…

0 Comments

အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို စုံစမ္းနိုင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းကို မိတ္ဆက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမွုမ်ားျဖင့္ ထိပ္တန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုေပးအပ္ေနသည့္ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳေနသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္…

0 Comments