ျမန္မာနိုင္ငံသား သုံးစြဲသူ ၄ ဦးတြင္ ၃ ဦးသည္ Contactless ကတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွုမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾက – Visa ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံသား စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန႔္သည္ Contactless ကတ္မ်ားျဖင့္   ေငြေပးေခ်မွုကို သိရွိၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၊ ၉ ရက္ ။  ။ ကမၻာတစ္ဝန္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မွုလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံသား သုံးစြဲသူ ၄ ဦး လၽွင္ ၃ ဦး (၇၂ ရာခိုင္ႏွုန္း) ခန႔္သည္ Contactless ကတ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွုမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ Visa မွ “သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မွုဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း” ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေပးေခ်မွုဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ား အပါအဝင္ ေငြေပးေခ်မွုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေျဖဆိုသူထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၂ ရာခိုင္ႏွုန္း) ခန္႔သည္ Contactless ကတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွုကို သိရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသာ ရွိခဲ့သည္။

Visa Myanmar မွ Country Manager ျဖစ္သူ Lillian Wang က “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မွုဟာ စီးပြားေရး တိုးတက္မွုႏွင့္ လူမွုေရးတိုးတက္မွုအတြက္ ဘယ္တုန္းကမွ ယခုအခ်ိန္ေလာက္ အဓိက မက်ခဲ့ပါဘူး။ ေငြအသြားအလာလွုပ္ရွားမွုေတြ တိုးတက္လာတာဟာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုေတြအတြက္ အေထာက္ကူပစၥည္းေတြနဲ႔ လူမွုအသိုင္းအဝိုင္းေတြ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မွု၊  အားလုံးပါဝင္မွုနဲ႔ လက္ခံမွုေတြဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မွုလုပ္ငန္းမွာ ဦးေဆာင္သူအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို့ဟာ ျမန္ဆန္၊ အဆင္ေျပၿပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မွုေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖို့ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြ ေနစဥ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ အသုံးျပဳသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မွုရဲ့ အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖို့ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ Contactless ကတ္မ်ားကို အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾကသည့္ ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပခရီးသြားရာတြင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ထို့ေနာက္တြင္ စူပါမားကက္မ်ား ႏွင့္ စားေသာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ စသည္ျဖင့္ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို့အျပင္ ဤေလ့လာမွုတြင္ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အသုံးျပဳမွုကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ ေျဖဆိုသူ Gen-Y (အသက္ ၂၅ မွ ၃၉ ႏွစ္) မ်ားသည္  ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္မွုကို ေရွာင္ရွားလိုေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနသည္ ေျဖဆိုသူ Gen-X (အသက္ ၄၀ မွ ၄၅ ႏွစ္) မ်ားထက္ ၄ ဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ (Gen-Y – ၄ ရာခိုင္ႏွုန္း ႏွင့္ Gen-X – ၁ ရာခိုင္ႏွုန္း)။ Gen – Y (အသက္ ၂၅ မွ ၃၉ ႏွစ္) မ်ားသည္ Contactless ကတ္ အေၾကာင္းကို (၅၂ ရာခိုင္ႏွုန္း) ၊ မိုဘိုင္း Contactless  ေငြေပးေခ်မွုမ်ားအေၾကာင္းကို (၃၉ ရာခိုင္ႏွုန္း) သိရွိၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ Gen-X (အသက္ ၄၀ မွ ၄၅ ႏွစ္) မ်ားသည္လည္း Contactless ကတ္ အေၾကာင္းကို (၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္း) သိရွိၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး မိုဘိုင္း Contactless  ေငြေပးေခ်မွုမ်ားအေၾကာင္းကို (၂၆ ရာခိုင္ႏွုန္း) သိရွိၾကေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကကာ ၎တို့အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ Contactless နည္းပညာႏွစ္ခုစလုံးအေၾကာင္း သိရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေငြသားကိုင္တြယ္ အသုံးမျပဳေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၏အေျခအေန

ေငြသားကိုင္တြယ္ေပးေခ်ရန္ မလိုေသာ ေငြေပးေခ်မွုစနစ္မ်ား (Cashless Payment Methods) ကို အသုံးျပဳသူ ၅ ဦးအနက္ ၃ ဦး (၆၂ ရာခိုင္ႏွုန္း) သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထိုစနစ္ကို ပိုမိုအသုံးျပဳသြားၾကလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္သည္။ ယင္းကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အႀကီးမားဆုံးအခ်က္မ်ားမွာ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ သုံးစြဲရျခင္း အဆင္ေျပမွု (၃၆ ရာခိုင္ႏွုန္း)၊ ေငြသားကိုင္တြယ္ ေပးေခ်ရန္ မလိုေသာ ေရြးခ်ယ္မွုအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံမွု (၂၈ ရာခိုင္ႏွုန္း)၊ ေငြသားကိုယ္တြယ္ေပးေခ်မွုအေပၚ ဆႏၵေလ်ာ့က်လာမွု (၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း) စသည့္ လွုံ႔ေဆာ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မွု စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၄ ဦးအနက္ ၁ ဦး (၂၃ ရာခိုင္ႏွုန္း) ခန္႔သည္ ၎တို့၏ ေန႔စဥ္ လူမွုဘဝတြင္ ေငြသားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမွုကို ရပ္တန္႔ၿပီး ေငြသားကိုင္တြယ္ေပးေခ်ရန္ မလိုေသာ စနစ္မ်ားအေပၚ  ႀကိဳးစားမွီခိုေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းစနစ္အသုံးျပဳသူ ၁၀ ဦးတြင္ ၈ ဦး (၈၀ ရာခိုင္ႏွုန္း) သည္ တစ္ရက္ သို့မဟုတ္ ရက္ေပါင္းအနည္းငယ္အထိ အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၂ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ ေငြသားကိုင္တြယ္ေပးေခ်ရန္ မလိုေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္ တစ္လျပည့္ေအာင္ မေနထိုင္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ပတ္ သို့မဟုတ္ တစ္ပတ္ႏွင့္ အထက္ ပို၍ ေနထိုင္နိုင္ခဲ့ ၾကသည္။  အျခားေသာ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ အဆိုပါ စနစ္မ်ားတြင္ တစ္လ သို့မဟုတ္ တစ္လထက္ပို၍ ေနထိုင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မွုမ်ားအနက္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေငြသား လုံးဝ ကိုင္တြယ္ ေပးေခ်ရန္ မလိုေသာ ေငြေပးေခ်မွုစနစ္မ်ား ျဖစ္လာရန္ မည္မၽွၾကာရွည္မည္နည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚေျဖဆိုသူ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏  ယုံၾကည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအႀကိမ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေျဖဆိုသူ ၄၂ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း၊ ၂၁ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း၊ ၂ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ ၁ ႏွစ္အတြင္းပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေငြသားကိုင္တြယ္ေပးေခ်ရန္ မလိုေသာ ေငြေပးေခ်မွုစနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ နိုင္ငံျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အသီးသီး ယုံၾကည္ ၾကေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

“အဆင့္ျမင့္ ေငြေပးေခ်မွုစနစ္နည္းပညာ တိုးတက္မွုေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံတကာ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမွုကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္သလို ကၽြန္မတို့အတြက္လည္း စားသုံးသူေတြရဲ့ ေငြေပးေခ်မွုဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ လိုတဲ့ ေငြေပးေခ်မွုပုံစံေတြကို နားလည္သိရွိရန္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မတို့အေနနဲ႔ ဒီေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ကေန ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို မၽွေဝနိုင္တဲ့ အခြင့္ထူးအတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္မိၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လူမွုေရးတိုးတက္မွုကို ဦးတည္ေစမယ့္ အေတြးအေခၚအသစ္ေတြ၊ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြ ဆက္လက္ရရွိနိုင္လိမ့္မယ္လို့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္” ဟု Lillian Wang က နိဂုံးခ်ဳပ္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

နည္းပဉေဒသ ။ ။ Visa မွ “သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မွုဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း” ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို Visa ကိုယ္စား  ENGINE insights မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လတြင္ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံ တို့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လစဥ္ဝင္ေငြ အနည္းဆုံးက်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ ရရွိေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၅  ႏွစ္ၾကားရွိ  ေျဖဆိုသူ ၅၁၅ ဦး အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ နိုင္ငံ (၇) နိုင္ငံမွ သုံးစြဲသူ စုစုေပါင္း ၅,၁၀၂ ဦးတို့ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။