ကာကြယ္ျခင္း

ကာကြယ္ျခင္း

ကာကြယ္ျခင္းမွတပါး အျခားမရွိ
~~~~~~
ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရသည့္ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ဟူသမၽွ

(၁) သတိထားျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚ
အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္းျဖင့္
မိမိကို ကာကြယ္ပါ။

(၂) သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္း၊
ေမတၱာစိတ္ထားျခင္း၊
အၾကင္နာတရားထားျခင္းျဖင့္
သူတပါးကို အကာအကြယ္ေပးပါ။

🔸မိမိ သူတပါး ႏွစ္ဦးလုံးအတြက္
ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ( ေသဒကသုတ္ အႏွစ္အခ်ဳပ္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္