ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြသိခ်င္ေနတ့ဲအခ်က္ရဲ႕အေျဖ

ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြသိခ်င္ေနတ့ဲအခ်က္ရဲ႕အေျဖ

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားက ေမးျမန္းလာတဲ့အတြက္ အားလုံးသိေအာင္ ဒီေနရာကေန ေျပာျပပါရေစ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္ အိမ္မွာေနရန္ (Stay at home) ေၾကျငာထားေပမယ့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ၾကရမယ္လို့ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကျငာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကေနလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အခ်ိန္မေရြး သြားလာခြင့္ျပဳေပးဖို့ အစိုးရသို့ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

ဘဏ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း ဘဏ္ရဲ့ တရားဝင္ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္း သြားလာလို့ရပါတယ္။

သီးျခား ေထာက္ခံစာ ယူရန္ မလိုပါ။

အခု UMFCCI က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ QR Code registration လုပ္ရန္ မလိုအပ္ဘူးလို့ သိရပါတယ္။ဦးရဲမင္းဦး

photo-ပုသိမ္ရဲ႕စည္းကမ္းရွိမႈ