ည၈နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္

ည၈နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
(၄-၁၀-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
(၃-၁၀-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီမွ (၄-၁၀-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ အတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ စုစုေပါင္း (၈,၁၀၇) ခုအား စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၁,၂၉၄)ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

Ministry_of_Health_and_Sports, #MoHS, #COVID19LabResults, #ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္, #ဓာတ္ခြဲအေျဖ

https://www.mohs.gov.mm/

photo