ပရဟိတလို့ မိမိကိုယ္မိမိခံယူထားရင္
အလြတ္က်က္ထားပါ။

ပရဟိတလို့ မိမိကိုယ္မိမိခံယူထားရင္<br>အလြတ္က်က္ထားပါ။

ၿငီး မျပနဲ႔…
မင္းတို့ကို ဘယ္သူကမွ မလုပ္ခိုင္းဘူး။

ငို မျပနဲ႔…
မင္းတို့ကို ဘယ္သူကမွရိုက္ၿပီးမခိုင္းဘူး။

ေႂကြ မျပနဲ႔…
မင္းတို့က သူမ်ားအပူကိုၿငိမ္းေပးရမွာ။

ဇာတ္လမ္းေတြ ဆင္မျပနဲ႔…
ဒါ ႐ုပ္ရွင္
ရိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။

လက္ျဖန႔္မေတာင္းနဲ႔…
မင္းတို့က ယူရမယ့္သူေတြမဟုတ္ဘူး။
ေပးရမယ့္သူေတြကြ!

မင္းတို့ဘဲ “ပရဟိတ” လုပ္ခ်င္လွပါရဲ့ဆိုၿပီး
မင္းတို့လုပ္ၾကတာဘဲ။

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သိပ္သနားျပေနရင္ ပရဟိတ
မလုပ္ဘဲ ဒုကၡသည္ဘဝေျပာင္းၾကည့္ပါလားကြ!

ငါတို့ လာကူပါ့မယ္… ဟုတ္ၿပီလား။

ပရဟိတသစၥာဆိုနိုင္ၾကပါေစ… #ေက်ာ္သူ

photo