ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတည္ျပဳလူနာစုစုေပါင္း (၁၂,၇၁၅)ဦး
ေသဆုံးသူ (၃၃၃)ဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး<br>အတည္ျပဳလူနာစုစုေပါင္း (၁၂,၇၁၅)ဦး<br>ေသဆုံးသူ (၃၃၃)ဦး

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Situation Report 180
(4-20-2020) အရ ………..

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတည္ျပဳလူနာစုစုေပါင္း (၁၂,၇၁၅)ဦး
ေသဆုံးသူ (၃၃၃)ဦး

Source-Myanmar DCD – ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး