အနံ႔ေပ်ာက္လူနာမ်ား သိရွိရန္

အနံ႔ေပ်ာက္လူနာမ်ား သိရွိရန္
  • အနံ႔ေပ်ာက္ျခင္း တခုထဲအတြက္ ေဆးရံု လာဖို႔မလိုပါ။
  • Call center 2019 ကို ဆက္သြယ္၍ မိမိ ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ကို ေျပာၾကားသတင္းပို႔ရန္။ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ထံသို႔လဲ ဆက္သြယ္နိုင္သည္။
  • ထို႔ေနာက္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အနံ႔ေပ်ာက္စင္တာတြင္ ေနထိုင္ရန္။
  • ထိုေနရာတြင္ပင္ Swab ယူ၍ စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္သည္။
  • ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အနံ႔ေပ်ာက္စင္တာ ၈၂ ခု ျပင္ဆင္ထားပီးျဖစ္သည္။
  • ေဆးရံုမ်ားကလဲ အနံ႔ေပ်ာက္လူနာမ်ားကို စင္တာမ်ားသို႔ လႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ မိမိ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကို ထပ္မံကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။nay thway
photo