ယေန႕စကားအစီအစဥ္

ယေန႕စကားအစီအစဥ္

COVID – 19 တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္နိုင္ဖို့ ျပည္သူအားလုံး ကူညီခ်င္စိတ္ရွိၾကပါတယ္၊

တကယ္ကူညီမွ ေအာင္နိုင္မွာပါ၊

ေငြအား၊ ပစၥည္းအား၊ ေစတနာလုပ္အားမ်ားနဲ႔ ကူညီသလို မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ျခင္းဟာလည္း ထိေရာက္ေသာ ကူညီျခင္းပါပဲလို့ မေန႔က အေမစု ေျပာခဲ့ပါတယ္၊

တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္မက်န္ Mask တပ္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္သလို နိုင္ငံေတာ္ကို ကူညီျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊