သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ယေန႕စကားမွတ္ခ်က္

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ယေန႕စကားမွတ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံမွာ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီလမ္းစေပၚမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ေတာင့္တေနတဲ့ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ့ အစကနဦးသေဘာသဘာဝအတိုင္း ျငင္းဆန္မွု၊ ခုခံမွု၊ တြန႔္ဆုတ္ေနမွု၊ စိုးရိမ္ေနမွု၊ ဝန္ေလးေနမွုမ်ား ရွိနိုင္ပါတယ္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေရစီးေၾကာင္းမွာ လိုက္ပါနိုင္ျခင္း မရွိပါက မိမိတို့နိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု ေႏွာင့္ေႏွးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

@U Win Myint

photo