ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္  ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တေနရာတည္းစုံလင္စြာ ဝန္ေဆာင္မူေပးနိုင္ရန္ B360 Marketing Consulting Firm ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ Vanguard Myanmar

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္  ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တေနရာတည္းစုံလင္စြာ ဝန္ေဆာင္မူေပးနိုင္ရန္ B360 Marketing Consulting Firm ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ Vanguard Myanmar

Vanguard Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အစုံ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းမွာ အထူးကၽြမ္းက်င္တဲ့ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီေတြထဲမွ  တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  Vanguard Myanmar ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ B360 Marketing Consulting Firm သည္  Digital Marketing၊ B2B Marketing၊ Branding၊ Website Development ႏွင့္ CRM Implementation ဝန္ေဆာင္မွုေတြကိုေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အခုလိုပူးေပါင္းျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္  Digital Consulting Firms ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္  ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တေနရာတည္းစုံလင္စြာ ဝန္ေဆာင္မူေပးနိုင္ရန္ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မွုေပးနိုင္ဖို့ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း မ်ားျပားေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရေစမယ့္ ဝန္ေဆာင္မွုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Customer Experience နဲ႔ Customer Insight အပိုင္းေတြပါဝင္တဲ့ Vanguard Myanmarရဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Digital Transformation) ဝန္ေဆာင္မွုေတြသည္ ယခုကဲ့သို့ Digital Marketing ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ B360 Marketing Consulting Firm တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုက္ျခင္း သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစၿပီး ဝန္ေဆာင္မွုအသုံးျပဳမ်ားအတြက္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ရရွိခံစားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့အျပင္ Account Based Marketing၊ Customer Advocacyႏွင့္ Marketing အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။”
အုပ္ခ်ဳပ္မွုဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ကိုတင္လတ္ကလည္း “Vanguard Myanmar နဲ႔ B360 Marketing Consulting Firm တို့ အခုလိုပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သူတို့ရဲ့ စားသုံးသူေတြအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ေဒတာေတြက တဆင့္ပိုသိေစၿပီး Personalized ျဖစ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မွုေတြ ေပးနိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ B360 ရဲ့ Marketing and Branding နဲ႔ ဆိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မွုက Vanguard Myanmarႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို့၏ customer မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဝယ္ယူဖို့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုခ်ၾကလဲဆိုတဲ့အပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ၊ စားသုံးသူေတြရဲ့ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လႊမ္မိုးနိုင္ေစေသာ  insights မ်ားေတြကိုပိုမိုနားလည္ေစနိုင္မည္။ လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို့နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မွုရေစဖို့  လိုအပ္ေသာ Operating Models ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမူေတြကို လုပ္ေဆာင္ နိုင္ပါလိမ့္မယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
\